Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Mały  Płock ,dnia   24.08.2016 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 02.08.2016

 

 

OGPŚ.341.2.2016                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), na realizację zadania:

 

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 22.07.2016 r.

OGPŚ.271.5.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Urząd Gminy w Małym Płocku

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 721 11 36 734

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka

Numer ogłoszenia: 145901 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Małym Płocku , ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, woj. podlaskie, tel. 086 2791312, faks 086 2791250.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malyplock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka.

Czytaj więcej...

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock.

                                  W Ó J T  G M I N Y  M A Ł Y   P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż

nieruchomości  położonej  w  miejscowości Korzeniste  gmina Mały  Płock .

1. Działka  Nr 379/2  o  pow. 1. 1 455  ha  -  położona  Korzeniste  

2. Nr  Księgi  Wieczystej                             - LM1L/00039004/0/  dla

    działki nr  379  przed  podziałem /                                                             

3.Nieruchomość  zabudowana  między  innymi  / budynkiem  po

    byłej  szkole zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako :

                               działka  nr                    -    379/2

                               powierzchnia               -     1.1455  ha  /  w  tym /

                                                 Bi                -     0,6518  ha

                                                 R III b        -     0,4937  ha

 

Czytaj więcej...