Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - wykonawczej dla zadania "Modernizacja hydrofornii w Rogienicach Wielkich"

OGPŚ.271.6.20107

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

                   Gmina Mały Płock

J. Kochanowskiego 15

                     18-516 Mały Płock

                                             Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Modernizacja hydroforni w Rogienicach Wielkich”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo -wykonawczej wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, a także niezbędnych uzgodnień wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hydroforni w Rogienicach Wielkich”.

 

Dokumentacja projektowo-wykonawcza obejmuje:

 1. projekt modernizacji technologii uzdatniania wody,
 2. projekt modernizacji rurociągów międzyobiektowych na odcinku studnia – stacja,
 3. projekt remontu budynku stacji uzdatniania,
 4. projekt modernizacji obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp, pionów tłocznych i armatury,
 5. projekt modernizacji instalacji elektrycznych oraz automatyzacji pracy stacji,
 6. projekt zbiorników retencyjnych (2 szt.) o łącznej pojemności jednostkowej V=150m3
 • Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami. Wykonawca zobowiązany jest do wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 • Dokumentację projektową dla w/w zadań Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w wersji elektronicznej, pliki w formacie .PDF oraz dodatkowo rysunki w wersji .dwg oraz w formie papierowej w ilości:

1) Projekt budowlano-wykonawczy – po 5 egz. każdej branży,

2) Przedmiar robót – po 2 egz.,

3) Kosztorys inwestorski – po 2 egz.,

4) Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót po 2 egz. wraz z pisemnym oświadczeniem o jej kompletności.

 • Dokumentację kosztorysową należy dostarczyć również w wersji elektronicznej edytowalnej w programach kosztorysowych typu .ath lub .rds.
 • Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych,znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę chyba że, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”,  a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.
 • Opisując przedmiot dokumentacji projektowej przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
 • Projekty i kosztorysy z przedmiarami robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) ogłoszonego w Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i powinny zawierać między innymi: kartę tytułową, krótką charakterystykę (opis) przedsięwzięcia, kosztorys szczegółowy i kosztorys uproszczony.
 • W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do sporządzania aktualizacji kosztorysów objętych przedmiotem umowy w terminie określonym przez zamawiającego.
 • Wykonawca ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na budowie na każde żądanie Zamawiającego, w przypadku gdy będzie zawarta umowa - zlecenie  o sprawowaniu nadzoru autorskiego.

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15,

18-516 Mały Płock, pok. Nr 2 lub telefonicznie pod numerami tel. 86 279 13 21, 86 279 13 30

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Jerzy Duchnowski i Wiesława Pasławska

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany   termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 16.04.2018 r.    

 

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) ich sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację przedmiotu zamówienia,

3) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

W celu wykazania spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • opracowanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowo – wykonawczych modernizacji hydrofornii bądź stacji uzdatniania wody.

Do wykazu wykonanych usług należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie przez wykonawcę (protokoły odbioru, referencje, poświadczenia należytego wykonania usługi). Zamawiający dopuszcza wykonanie więcej niż jednej z ww. usług w ramach jednego zlecenia.

4) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena.

 

Oferta cenowa powinna być podana w złotówkach.

Cena ofertowa jest to cena ryczałtowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT. Każdy wykonawca może podać jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

7.Termin składania ofert upływa dnia:

18 października 2017 r.

 

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie )

 

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Mały Płock, dnia 09.10.2017 r.   

                                           (-) Józef Dymerski

Wójt Gminy

Załączniki:
FileFile size
Download this file (UMOWA_HYDROFORNIA.docx)Projekt umowy26 kB
Download this file (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.docx)ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.docx20 kB