Przetargi

Witamy na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

Gminy Mały Płock

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gminamalyplock.ezamawiajacy.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

Urząd Gminy Mały Płock
ul. J. Kochanowskiego 15
18-516 Mały Płock
Teł. 086 2791321, fax. 086 2791250
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Mały Płock

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. Nr 2 lub telefonicznie pod numerem tel. 86 2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest: Witold Szewczyk

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31.10.2021r.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

posiadają odpowiednie uprawnienia tj.

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)         oferta cenowa - wypełniona i podpisana

 1. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 1. Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2021r.
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie )

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Mały Płock, dnia 12.08.2021 r.

Zaproszenie do składania ofert - „Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

OGPŚ.271.9.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach zadania – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - „Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 

 

OGPŚ.271.7.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                    

   

                                                                             

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.  Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

 • Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w sołectwach: Kąty – na powierzchni 128 m2, Kołaki-Strumienie – na powierzchni 80 m2, Mały Płock Pierwszy – na powierzchni 55 m2 i Nowe Rakowo – na powierzchni 58 m2.

  Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert „Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 

 

OGPŚ.271.6.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.  Budowa chodników w sołectwach gminy Mały Płock”

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników w sołectwach: Kąty – na powierzchni 128 m2, Kołaki-Strumienie – na powierzchni 80 m2, Mały Płock Pierwszy – na powierzchni 55 m2 i Nowe Rakowo – na powierzchni 58 m2.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały Płock ,dnia 20.04.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.2.2021

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanego zgodnie z zgodnie z zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł., o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”) w Urzędzie Gminy w Małym Płocku, zwanym dalej Zarządzeniem, ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

 1. Zamawiający, stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Usługi Transportowe Jan Grzymała, Kobylin 26, 18-421 Piątnica.

Zaproszenie do składania ofert - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

 

 

OGPŚ.271.2.2021

 

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT      

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

1)   Mieszanka  kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości nie przekraczającej 2235  m3, na bieżące  utrzymanie dróg gminnych, wskazanych  przez Zamawiającego na terenie  Gminy.

 1. Przedmiotowe kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w PN-EN 13285, PN-EN 31242 lub PN-EN 13043 oraz musi być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracja zgodności).
 2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: atest, certyfikat, lub deklarację zgodności z normami wymienionymi z pkt 1 ppkt . 2) lit. a)
 3. Każda dostawa kruszywa będzie uzgadniana szczegółowo z wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia dostarczonego kruszywa i kontroli jego jakości.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności deklarowanej wagi z ważeniem kontrolnym lub potwierdzenia badaniem laboratoryjnym niewłaściwej jakości dostarczonego kruszywa, Wykonawca poniesie koszty takich sprawdzeń i badań. Zamawiający ma prawo wyboru laboratorium w którym odbędzie się badanie kruszywa.
 6. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych. Wykonawca, który zastosuje materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. Kruszywo musi być bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy. Każda dostawa kruszywa (rodzaj –asortyment, ilość oraz miejsce dostawy) będzie uzgadniane szczegółowo pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Korzeniste

Wójt Gminy Mały Płock ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mały Płock nr 379/2 o powierzchni 1,1455 ha położonej w obrębie miejscowości Korzeniste, gmina Mały Płock, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0039004/0 ( dla działki nr 379 przed podziałem).

W ewidencji gruntów jest skalsyfikowana, jako użytki:

R III b - 0,4937 ha

Bi - 0,6518 ha

Nieruchomość nr 379/2 zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej z poddaszem użytkowym - pow. użyt. całkowita 426,3 m2/ działalności oświatowej w budynku szkoły nie prowadzi się od 14 lat. Na terenie nieruchomości oprócz budynku szkoły znajdują się dwa murowane budynki gospodarcze.

Budynek gospodarczy pow. użyt. 60,5 m2

Budynek gospodarczy pow. użyt. 20,8 m2

Wszystkie budynki posiadają słaby stan techniczny. 

Teren działki, na której położona jest nieruchomość jest w części ogrodzona. Nieruchomość ma dostęp do sieci wodociągowej wsi, sieci energetycznej.

Dla danej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock teren te obecnie jest wykazany, jako teren istniejącej szkoły podstawowej.

Cena wywoławcza – 65 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Termin przetargu – 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1000.

Miejsce przetargu - sala konferencyjna Urzędu Gminy Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock.

Czytaj więcej...