Klauzule informacyjne

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

1

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej

SKARGI I WNIOSKI MIESZKAŃCÓW

1

Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców

KONTRAHENCI

1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych, informacja dla kontrahentów umów cywilno-prawnych

AKTY STANU CYWILNEGO

1

Zmiana imienia i nazwiska

2

Nadanie dziecku niepochodzącemu z małżeństwa nazwiska zgodnie z art. 90 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

3

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

4

Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5

Sprostowanie danych w kacie stanu cywilnego

6

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

7

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

8

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

9

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

10

Zawarcie małżeństwa cywilnego przed Kierownikiem USC

11

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (ślub konkordatowy)

12

Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

13

Zgłoszenie urodzenia dziecka, sporządzenie aktu urodzenia.

DOWODY OSOBISTE

1

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobiście lub drogą elektroniczną

2

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych

3

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

4

Zgłoszenie zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

5

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

EWIDENCJA LUDNOŚCI

1

Nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL na wniosek osoby

2

Postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego

3

Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały

4

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL

5

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

6

Zameldowanie na pobyt stały

7

Zameldowanie na pobyt czasowy

8

Wymeldowanie z pobytu stałego

9

Wymeldowanie z pobytu czasowego

REJESTR WYBORCÓW

1

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela unii europejskiej

2

Skreślenie z rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela unii europejskiej

3

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

SPRAWY WOJSKOWE

1

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

2

Orzekanie o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

OCHRONA ŚRODOWISKA

1

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

2

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mały Płock

3

Wycinka drzew i krzewów – zezwolenia

4

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

5

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

DROGI GMINNE

1

Zajęcie pasa drogowego / innego uzgodnienia drogowego, zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości związanych z zajęciem pasa drogowego lub umieszczenia urządzeń

OGPŚ – ARCHITEKTURA

1

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2

Decyzje o warunkach zabudowy

3

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4

Wypis i wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

2

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

3

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zmiana wpisu

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

1

Podział nieruchomości

2

Zamiana nieruchomości gruntowych

3

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej

4

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

5

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

6

Realizacje odszkodowania za grunty zajęte pod drogi

7

Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną

8

Nadawanie numeru porządkowego nieruchomości

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

1

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

2

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

3

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej

4

Podatek rolny

5

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

6

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników

7

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

OPŁATA ŚMIECIOWA

1

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami

EDUKACJA

1

Awans zawodowy nauczycieli

2

Postępowanie o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego

3

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola, dzieci niepełnosprawne dowożone do specjalistycznych ośrodków szkoleniowo wychowawczych i placówek oświatowych.

OBSŁUGA RADY

1

Klauzula informacyjna w celu związanym z prowadzeniem i obsługą transmisji obrad Rady

POLITYKA PRYWATNOŚCI FANPAGE

1 Polityka prywatności Fanpage Gminy Mały Płock w serwisie Facebook
PROWADZENIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - E-MAIL
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie korespondencji elektronicznej