Ogłoszenia

Fotowoltaika : dzierżawa gruntów - działek

Poszukiwane są grunty od 3ha pod budowę farm fotowoltaicznych.

Spełniać one muszą określone kryteria pod organizację farm fotowoltaicznych. W przypadku zainteresowania firm  i osób fizycznych (np. rolników) po nawiązaniu z nami kontaktu udzielimy więcej informacji.
Nie dotyczy działek będących własnością samorządu gminnego.

Kontakt:

Kazimierz Sobolewski
Menadżer OZE               
Energy Group DRF sp. z o.o.
Warszawa - ul. Hoża 86
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 692 551 862

Zmiana terminu debaty publicznej

Gmina Mały Płock informuje, że z przyczyn technicznych dyskusja publiczna dot. debaty zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 września 2020 roku w godzinach 13.00 - 15.00.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz Uchwałą Nr XX/99/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mały Płock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wyznaczenia terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża piasków „Mściwuje" położonego w obrębie Mściwuje, gm. Mały Płock.

Czytaj więcej...

Do oddania pralka automatyczna i kuchenka gazowa

Do oddania, za darmo, sprawna pralka automatyczna i kuchenka gazowa. Odbiór osobisty.

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku lub tel. 86 279 17 81.

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713),  oraz art. 25 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 65) zarządzam co następuje.

§ 1. Przeznacza się do oddania w bezpłatne użyczenie na okres 10 lat nieruchomości oznaczone nr 30/1, 30/3 o powierzchni łącznej 1,5498 ha stanowiące własność Gminy Mały Płock położone w miejscowości Włodki, dla których Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00025710/1, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3. Użyczone nieruchomości będą przeznaczone na realizację następujących celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach – Włodkach:

1)      Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2)      Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

§ 4. Informacje o wywieszeniu wykazu ogłosić w prasie lokalnej oraz podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości położenia nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (wykaz nieruchomości.pdf)wykaz nieruchomości.pdf387 kB

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia budynek o łącznej powierzchni 500 m 2 składający się z parteru o powierzchni 200 m2 zaopatrzonego w wodę, kanalizację, łazienkę, ogrzewanie, 4 chłodnie wjazdowe, możliwość wynajęcia całego, kompletnego Zakładu Masarskiego oraz I piętro o powierzchni 300 m2 plus dodatkowo duży taras. Pomieszczenie idealne pod gastronomię, fitness itd. posiada ogrzewanie, wodę, łazienkę. Budynek położony jest przy ul. Jana Kochanowskiego 11 w Małym Płocku przy głównej drodze – drodze krajowej nr 63.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 668-178-171

Gmina Mały Płock w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Mały Płock dn. 08.04.2020 r.

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 

Gmina Mały Płock w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

 

Podstawa prawna:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 568)

 

 

Nabór partnera/ów dotyczy:

Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”, Konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/20

 

Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera/ów:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr 09.01.00-IZ.00-20-022/20 w oparciu o wypracowaną  koncepcję realizacji projektu
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzania projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

 

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 869)
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisaną przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.
 5. Zadeklaruje w ofercie wniesienie potencjalnego wkładu własnego.

 

 

Wymagania merytoryczne:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań projektowych.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie.
 3. Prowadził/realizował projekty lub działania na terenie województwa podlaskiego.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzględniającego największe osiągnięcia.
 2. Planowaną koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Gminy Mały Płock  (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gmina Mały Płock

18-516 ul. J Kochanowskiego 15

z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/20”.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Wójta Gminy Mały Płock.

Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Wójt dokona wyboru podmiotu/ów, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie .

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy

 Józef Dymerski