Ogłoszenia

Do oddania pralka automatyczna i kuchenka gazowa

Do oddania, za darmo, sprawna pralka automatyczna i kuchenka gazowa. Odbiór osobisty.

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku lub tel. 86 279 17 81.

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości na czas oznaczony dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach - Włodkach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713),  oraz art. 25 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r. poz. 65) zarządzam co następuje.

§ 1. Przeznacza się do oddania w bezpłatne użyczenie na okres 10 lat nieruchomości oznaczone nr 30/1, 30/3 o powierzchni łącznej 1,5498 ha stanowiące własność Gminy Mały Płock położone w miejscowości Włodki, dla których Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00025710/1, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu.

§ 3. Użyczone nieruchomości będą przeznaczone na realizację następujących celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Chludniach – Włodkach:

1)      Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.

2)      Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.

§ 4. Informacje o wywieszeniu wykazu ogłosić w prasie lokalnej oraz podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości położenia nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Mały Płock

Józef Dymerski

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (wykaz nieruchomości.pdf)wykaz nieruchomości.pdf387 kB

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia budynek o łącznej powierzchni 500 m 2 składający się z parteru o powierzchni 200 m2 zaopatrzonego w wodę, kanalizację, łazienkę, ogrzewanie, 4 chłodnie wjazdowe, możliwość wynajęcia całego, kompletnego Zakładu Masarskiego oraz I piętro o powierzchni 300 m2 plus dodatkowo duży taras. Pomieszczenie idealne pod gastronomię, fitness itd. posiada ogrzewanie, wodę, łazienkę. Budynek położony jest przy ul. Jana Kochanowskiego 11 w Małym Płocku przy głównej drodze – drodze krajowej nr 63.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 668-178-171

Gmina Mały Płock w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych

Mały Płock dn. 08.04.2020 r.

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 

Gmina Mały Płock w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych:

 

Podstawa prawna:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 568)

 

 

Nabór partnera/ów dotyczy:

Współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Oś Priorytetowa IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1. „Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego”, Konkurs nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/20

 

Proponowany zakres zadań projektowych przewidzianych dla partnera/ów:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie działań, metod, harmonogramu realizacji, planu wdrożenia realizacji projektu.
 2. Wspólne przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs nr 09.01.00-IZ.00-20-022/20 w oparciu o wypracowaną  koncepcję realizacji projektu
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych oraz współzarządzania projektem.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu.

 

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 869)
 3. Podmiot złożył kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisaną przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.
 5. Zadeklaruje w ofercie wniesienie potencjalnego wkładu własnego.

 

 

Wymagania merytoryczne:

 1. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji działań projektowych.
 2. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie.
 3. Prowadził/realizował projekty lub działania na terenie województwa podlaskiego.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis dotychczasowych działań, doświadczenie uwzględniającego największe osiągnięcia.
 2. Planowaną koncepcję projektu.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 

Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Gminy Mały Płock  (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Gmina Mały Płock

18-516 ul. J Kochanowskiego 15

z dopiskiem:

„Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/20”.

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Zespół Oceniający powołany przez Wójta Gminy Mały Płock.

Na podstawie opinii Zespołu Oceniającego Wójt dokona wyboru podmiotu/ów, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie .

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania, oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy

 Józef Dymerski

Dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Mały Płock, dn. 02.01.2020

Urząd Gminy Mały Płock

 

INFORMACJA

 

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2020 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.

Pełnomocnik

Maria Szulc

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 92 m2 usytuowany w budynku na działce nr 310/2 przy ul. Ciborowskiego 38 którego właścicielem jest Gmina Mały Płock.

Lokal po generalnym remoncie wyposażony jest w następujące urządzenia:

 1. instalacja elektryczna
 2. instalacja wodno- kanalizacyjna
 3. centralne ogrzewanie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub pod numerem telefonu (086) 279-13-12 w dniach i godzinach pracy urzędu.