Ogłoszenia

Dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Mały Płock, dn. 02.01.2020

Urząd Gminy Mały Płock

 

INFORMACJA

 

            Urząd Gminy w Małym Płocku informuje, że od stycznia 2020 roku  dyżury członka gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywać się będą w każde  pierwsze cztery wtorki każdego  miesiąca w siedzibie komisji tj; Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. Krótka 15, w godzinach od 15.35 do 17.35 . W przypadku zmiany terminu dyżuru, kolejny termin zostanie podany wcześniej do publicznej wiadomości  i ogłoszony na stronie Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej .

            Porad i informacji w temacie uzależnienia, sposobu leczenia itp.  nieodpłatnie udziela członek komisji.

Pełnomocnik

Maria Szulc

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY MAŁY PŁOCK podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 92 m2 usytuowany w budynku na działce nr 310/2 przy ul. Ciborowskiego 38 którego właścicielem jest Gmina Mały Płock.

Lokal po generalnym remoncie wyposażony jest w następujące urządzenia:

  1. instalacja elektryczna
  2. instalacja wodno- kanalizacyjna
  3. centralne ogrzewanie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Małym Płocku lub pod numerem telefonu (086) 279-13-12 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Informacja na temat debaty nad raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok

Zgodnie  z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) Wójt  w terminie do 31 maja 2018 r.  przedstawia Radzie Gminy raport o  stanie Gminy Mały Płock.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2018 rok zabierają radni (bez ograniczeń) oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałyby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.   

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Sesja, na której będzie przestawiony raport o stanie Gminy Mały Płock odbędzie się 24 czerwca 2019 roku, godz. 10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku  w związku z powyższym  zgłoszenia należy składać do dnia 21 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mały Płock .

Formularz zgłoszenia do debaty  oraz raport o stanie Gminy Mały Płock jest dostępny poniżej.

 Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

 Jarosław Gałązka

 

Pliki do pobrania:

1) formularz zgłoszenia

2) raport o stanie Gminy Mały Płock.

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Raport o stanie Gminy - 2018.pdf)Raport o stanie Gminy - 2018.pdf792 kB
Download this file (Zgłoszenie - debata 2018.docx)Zgłoszenie - debata 2018.docx16 kB