Ogłoszenie o zamówieniu - Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Mały Płock 450669878 ul. Jana Kochanowskiego 15 Mały Płock18-516Polska Osoba do kontaktów: Radosław Borawski Tel.: +48 506993201 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malyplock.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.malyplock.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego 15 Mały Płock 18-516 Polska Osoba do kontaktów: Radosław Borawski Tel.: +48 506993201 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kod NUTS: PL842
Adresy internetowe:
Główny adres: www.malyplock.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”


2 / 7
Numer referencyjny: OGPŚ.271.3.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
09331000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia zakup i montaż kolektorów słonecznych (86 sztuk) i paneli fotowoltaicznych (37sztuk) dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Mały Płock.
Instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach lub fasadach budynków mieszkalnych, a instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych i jako wolnostojące na przynależnym do nich gruncie.
Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych. Wybór optymalnej lokalizacji został ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000
71320000
45300000
45310000
45261215
09331100
09331200
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Mały Płock
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zakup i montaż kolektorów słonecznych (86 sztuk) i paneli fotowoltaicznych (37sztuk) dla indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy Mały Płock.
Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać energie słoneczną:
o Instalacje solarne do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych – kolektorów płaskich bezciśnieniowych z absorberem meandrycznym;
o Panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku:ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV i itp. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.
3 / 7
Instalacje kolektorów słonecznych usytuowane będą na dachach lub fasadach budynków mieszkalnych, a instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach budynków mieszkalnych i jako wolnostojące na przynależnym do nich gruncie.
Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych. Wybór optymalnejl okalizacji został ustalony każdorazowo z właścicielem nieruchomości.
Zakres przedmiotowego zamówienia:
o Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla użytkowników indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja solarna o mocy 3,658 kWp – 56 instalacji,
o instalacja solarna o mocy 5,487 kWp – 30 instalacji.
o Montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków indywidualnych gospodarstw domowych.
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,0 kWp, - 23 instalacji,
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,0 kWp, - 3 instalacji
o instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,0 kWp – 11 instalacji
Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu „Odnawialne Źródła energii w Gminie Mały Płock”do:
W zakresie instalacji kolektorów słonecznych:
• Montaż kolektorów słonecznych,
• Wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u.
• Podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody,
• Montaż reduktora ciśnienia w razie konieczności jego zastosowania,
• Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny - bezpieczeństwa),
• Podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym,
• Podłączenie górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. lub do instalacji c.o. wraz z niezbędną armaturą w celu prawidłowego działania górnej wężownicy, tj. m. in.: montaż pompy obiegowej, filtra, zaworu zwrotnego, zaworów odcinających - tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach. W celu sprawnego funkcjonowania górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. należy zamontować odpowietrznik automatyczny na zasilaniu w najwyższym punkcie prowadzenia rurarzu,
• Wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) i jej ocieplenie,
• Montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem.
• Montaż instalacji układu sterującego, automatyki i wizualizacji pracy instalacji.
• Montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego,
• Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji,
• Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym,
• Uruchomienie i sprawdzenie sprawności (nagrzew do odpowiedniej temperatury) wykonanego podłączenia górnej wężownicy podgrzewacza c.w.u. do pieca c.o. oraz odpowietrzenie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody (w razie konieczności),
• Uruchomienie instalacji solarnej,
• Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów.
• Przeszkolenie użytkowników,
• Sporządzenia lub przekazania instrukcji obsługi,
• Przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wyk
4 / 7
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/17
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przezpaństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest:
- dołączenie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż1 000 000,00 zł.
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
5 / 7
- jednej dostawy polegającej na dostawie i montażu ogniw fotowoltaicznych w ilości co najmniej 25 instalacji dla budynków mieszkalnych w ramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
- Jednego zadania polegającego na dostawie i montażu kolektorów słonecznych w ilości co najmniej 50instalacji dla budynków mieszkalnych w ramach jednego zadania o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
- osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami instalacyjnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest wskazanie min.:
- dysponowanie jedną osobą posiadającą doświadczenie w koordynowaniu inwestycji polegającej na montażu instalacji solarnych,
- dysponowanie jedną osobą posiadającą doświadczenie w koordynowaniu inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznej.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wszelkie informacje zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
6 / 7
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Gmina Mały Płock
18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną prze z Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
1) Odwołanie wnosi się:
7 / 7
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany napodstawie ustawy.
1) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul.Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018