Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Mały  Płock ,dnia   24.08.2016 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka

Numer ogłoszenia: 145901 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Małym Płocku , ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, woj. podlaskie, tel. 086 2791312, faks 086 2791250.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malyplock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Józefowo - Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka.

Czytaj więcej...

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock.

                                  W Ó J T  G M I N Y  M A Ł Y   P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż

nieruchomości  położonej  w  miejscowości Korzeniste  gmina Mały  Płock .

1. Działka  Nr 379/2  o  pow. 1. 1 455  ha  -  położona  Korzeniste  

2. Nr  Księgi  Wieczystej                             - LM1L/00039004/0/  dla

    działki nr  379  przed  podziałem /                                                             

3.Nieruchomość  zabudowana  między  innymi  / budynkiem  po

    byłej  szkole zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako :

                               działka  nr                    -    379/2

                               powierzchnia               -     1.1455  ha  /  w  tym /

                                                 Bi                -     0,6518  ha

                                                 R III b        -     0,4937  ha

 

Czytaj więcej...