Rodzina 500+

UWAGA! Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Czytaj więcej...

Kiedy pierwsze wypłaty 500+?

Już 200 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego wpłynęło do Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku w tym 11 złożono drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco, bez kolejek.

 

- Pierwsze decyzje w sprawie przyznania świadczeń wychowawczych już zostały wydane, kolejne będą wydawane sukcesywnie, w miarę spływania wniosków. Będą one obejmowały okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku. – mówi Renata Boguska z małopłockiego OPS. – Natomiast pierwsze wypłaty środków pojawią się na kontach wnioskodawców po 20 kwietnia. Świadczenie będzie wypłacane co miesiąc.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Od jutra rusza program 500+ - szczegółowe informacje

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 7.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o „Rodzina 500+” także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków.

Czytaj więcej...

Program - "Rodzina 500+" - dokumenty do wniosku

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 7.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wcześniej wnioski nie mogą być przyjmowane.

Czytaj więcej...

Sposoby składania wniosków o świadczenie wychowawcze

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku przy ul. Krótkiej 15 w godz. 8.30 – 15.30 będzie można składać wnioski o przyznanie tego świadczenia wychowawczego. To nie jedyny sposób, aby taki wniosek złożyć. Informujemy o innych metodach składania wniosków.

Czytaj więcej...

Terminy wypłat świadczeń, terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze

Zasada obowiązująca w okresie od 1  kwietnia do 1 lipca 2016: W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustalenie i wypłata świadczenia następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Czytaj więcej...

Utrata/uzyskanie dochodu


Utrata dochoduW przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Czytaj więcej...