Rewitalizacja

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

 

W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się kolejne  spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji.

 

Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło zakresu działań rewitalizacyjnych. Opis planowanych działań rewitalizacyjnych, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji powinien zawierać przede wszystkim identyfikację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji. Dodatkowo, w programie znajdzie się charakterystyka  (zbiorczy opis) innych, uzupełniających rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. W opisie przedsięwzięć uzupełniających należy wskazać obszary tematyczne, zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb obszaru rewitalizacji.

 

Czytaj więcej...

Informacja z realizacji warsztatów rewitalizacyjnych

 

 

Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami

 

W ramach pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017-2023 w dniach 3 i 4 kwietnia odbyły się warsztaty rewitalizacyjne :

 • I warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 8.00, Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, ul. Jana Kochanowskiego 25
 • II warsztat rewitalizacyjny, 3 kwietnia 2017 r. godz. 13.00, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Księdza Ciborowskiego 38
 • III warsztat rewitalizacyjny, 4 kwietnia 2017 r. 13.00, Świetlica Wiejska w Kątach.

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską z firmy STREFAPLUS, która wykonuje na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców  z etapowością i procesowością prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.  Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmowała następujące zagadnienia:

 • Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi
 • Społeczny sens rewitalizacji
 • Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
 • Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem LPR
 • Propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji

Czytaj więcej...

I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji gminy Mały Płock

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2023

W dniu 31 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Zespół powołany został Zarządzeniem Wójta nr 71/2016 . Spotkanie poprowadził Kierownik Zespołu Radosław Borawski. Zapoznał zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

Czytaj więcej...

Rewitalizacja - Kontakt

 

Kontakt

Skuteczna rewitalizacja to przede wszystkim zaangażowanie możliwie szerokiego grona interesariuszy tego procesu. Liczymy, że z Państwa pomocą osiągniemy wysoki stopień uspołecznienia rewitalizacji w gminie Mały Płock.

 

Jakie Masz oczekiwania? Jak możemy zrewitalizować gminę Mały Płock dla Ciebie?

Podziel się z nami swoją opinią.

Napisz do Nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń:  + 48 506 993 201

 

Przyjdź do Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Szczegółowych informacji dotyczących programu rewitalizacji udziela Pan Radek Borawski z Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Czym jest rewitalizacja?

 

O REWITALIZACJI

 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i muszą towarzyszyć negatywne zjawiska z co najmniej z jednej z następujących stref:

Czytaj więcej...

Gmina Mały Płock rozpoczęła pracę nad programem rewitalizacji

Gmina Mały Płock rozpoczęła prace nad dokumentem, który będzie podstawowym narzędziem (instrumentem) przeciwdziałania stanom kryzysowym na obszarach zdegradowanych. Takim niezbędnym dokumentem strategicznym będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mały Płock na lata 2017 – 2023.

 

Program rewitalizacji przygotowany zostanie na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju z 2 sierpnia 2016 r. W programie wskazane zostaną projekty rewitalizacyjne. Projekty ujęte w programie będą mogły zostać dofinansowane z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Pracę nad programem rewitalizacji będą realizowane w ramach otrzymanej dotacji ze środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa.

W ramach pracy nad programem rewitalizacji planuje się szereg działań podzielone na etapy tj.

 • definiowanie potrzeb i problemów (tzw. partycypacyjna diagnoza obejmująca uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne, techniczne, środowiskowe, gospodarcze);
 • określanie celów rewitalizacji i ustalania ich hierarchii;
 • poszukiwanie rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii;
 • formułowanie wskaźników realizacji programu rewitalizacji;
 • identyfikacja grup docelowych planu i formułowania projektów rewitalizacyjnych.

Gmina planuje prowadzić działania z pomocą ekspertów zewnętrznych w formule partycypacyjno-eksperckiej. W ramach koniecznych działań prowadzone będą prace analityczneanaliza statystyczna obejmująca wskaźniki dla poszczególnych obszarów problemowych, wizualizacja danych na podkładzie i opracowanie map, wywiady z mieszkańcami, spacery studyjne, konsultacje społeczne, badanie internetowe, warsztaty rewitalizacyjne oraz liczne działania informacyjno-promocyjne.