Informacja z otwarcia ofert - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

Mały Płock, 07.11.2017 r.

OGPŚ.271.7.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 07.11.2017 r., godz. 1015.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 299 766,00.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin płatności

1

Zakład Usługowy Winpol S.C. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski, 18-400 Łomża ul. Kazańska 1

439 797,06

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o.o., 18-500 Kolno ul. Kolejowa 1

402 624,00

30 dni

3

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, 18-400 Łomża ul. Przykoszarowa 22A

433 350,00

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert tj. do dnia 10.11.2017 roku (piątek) – przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenie, wykonawca może przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx13 kB