Zaproszenie do składania ofert - „Sukcesywne równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Mały Płock w 2018 roku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

OGPŚ.271.2.2018

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Sukcesywne równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Mały Płock w 2018 roku”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej równiarką samojezdną przez usunięcie zaniżeń, ubytków i kolein. Terminy, miejsca i długość odcinków dróg przeznaczonych do równania wskazuje Zamawiający. Przewidywana liczba godzin pracy równiarki wynosi 190 godzin.

 

Ostateczny zakres zamówienia będzie zależny od warunków atmosferycznych oraz konieczności wykonania robót, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót do rzeczywistego zapotrzebowania wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego nie służy roszczenie o jego realizację w wielkościach szacunkowych.

  1. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta do wysokości kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu umowy. Natomiast rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą każdorazowo po wykonanej usłudze, na podstawie ryczałtowej ceny jednostkowej brutto za wykonanie 1 godz. usługi, określonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz faktycznie wykonanych prac. Cena ofertowa brutto służy porównaniu złożonych ofert, w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w częściach w miarę potrzeb Zamawiającego. Miejsce i zakres wykonania robót na poszczególnych odcinkach dróg będzie każdorazowo i szczegółowo zlecane Wykonawcy na piśmie drogą elektroniczną lub telefonicznie, przez uprawnionego do tej czynności przedstawiciela Zamawiającego. Zlecenia będą nadawane przez Zamawiającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach urzędowania Zamawiającego.
  3. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych przedmiotem zlecenia, Zamawiający może, na uzasadniony wniosek Wykonawcy wyrazić na piśmie zgodę na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zlecenia.
  4. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do jego realizacji tj. jedną równiarką drogową. Koszt dojazdu sprzętu na miejsce wykonywania robót leży po stronie wykonawcy.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Radosław Borawski.

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.

  

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

4.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

4.2. zdolności technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną równiarką samojezdną – Załącznik nr 2.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

4.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.

 

Ofertę należy złożyć na załączonym druku – „Oferta cenowa” – Załącznik nr 1

 

Wymagana forma dokumentu – oryginał

 

Maksymalny termin przystąpienia do realizacji usługi od dnia zgłoszenia zapotrzebowania wynosi 2 dni robocze.

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

7.Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2018 r. godz. 09.00

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie)

 

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Mały Płock, dnia 27.03.2018 r.                                                                      (-) Józef Dymerski

                                                                                                                           Wójt Gminy                      

                                                                                                                             (podpis)

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Załączniki:

  1. Oferta cenowa
  2. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych
  3. Projekt umowy.