Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

Mały Płock ,dnia 22.11.2017 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że    w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Zakład Usługowy „Winpol” Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

439 797,06

Liczba pkt. w kryterium cena: 54,93

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40

Razem: 94,93

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

402 624,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40

Razem: 100

3.

Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

433 350,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,74

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 40

Razem: 95,74

 

 a) zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy