Projekty dofinansowane ze środków UE

Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich

Sołectwo Rogienice Wielkie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z budżetu województwa podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś” przystąpiło do realizacji zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich". Całkowita wartość projektu to 98 000,00 zł a dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego to 30 000,00 zł.

Czytaj więcej: Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty” mająca na celu wsparcie rozwoju infrastruktury wiejskiej poprzez przebudowę drogi o długości 466 m współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock

Dostępny samorząd – granty

Gmina Mały Płock

realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest dostosowanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno- informacyjnej budynku Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Wartość grantu: 100 000,00 PLN

„Zwiększenie dostępności w Gminie Mały Płock”

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 31.07.2023

 

Wartość Projektu: 14 287 293,12 PLN, EFRR: 12 144 198,96 PLN

Czytaj więcej: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach”

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w Kątach oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Czytaj więcej: Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kątach”

Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Mały Płock

Gmina Mały Płock realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Nabór dotyczący projektu odbędzie się w terminie 14 dni od aktualizacji regulaminu projektu, który musi zostać zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski.

Czytaj więcej: Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Mały Płock

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Korzenistem oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Cele pośrednie projektu są następujące:

  1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców Korzenistego.
  3. Zwiększenie aktywności mieszkańców Korzenistego.
  4. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw, nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 95 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 620,00 zł.