Projekty dofinansowane ze środków UE

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Korzenistem”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcją wielopokoleniowej rekreacji. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Korzenistem oferującego usługi społeczno – rekreacyjne skierowane do ludności ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców Korzenistego.
 3. Zwiększenie aktywności mieszkańców Korzenistego.
 4. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw, nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 95 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75 620,00 zł.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest budynek gminny w Małym Płocku i utworzeniu w nim Centrum Aktywizacji Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku gminnego do działalności centrum Aktywności Lokalnej, nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych mieszkańców, zwiększenie stopnia integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 310 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 991,08 zł.

 

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej z funkcjami rekreacyjnymi. W wyniku realizacji projektu planowana jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku Kieszonkowego w Małym Płocku.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i rekreacyjnych na obszarze gminy
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę parku kieszonkowego oferującego usługi społeczno – rekreacyjne , nadanie obszarowi nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie stopnia integracji społecznej, wzmocnienie procesu włączenia społecznego.

Całkowita wartość projektu: 616 185,47 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 446 978,50 zł.

Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kątach”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest świetlica wiejska w Kątach. W wyniku realizacji projektu planowane jest utworzenie w świetlicy Centrum Aktywności Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości Kąty.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej oferującego usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie w szczególności na osoby bezrobotnie i niepełnosprawne 9grupy defaworyzowane na obszarze LGD), które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu wg. Umowy o dofinansowanie: 242 725,49 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wg umowy o dofinansowanie: 200 919,70 zł.

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach”

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest świetlica wiejska we Włodkach i utworzeniu w niej Centrum Aktywności Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

 1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy.
 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Mały Płock.
 3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest pozytywne oddziaływanie w szczególności na osoby bezrobotnie i niepełnosprawne, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Całkowita wartość projektu wg. Umowy o dofinansowanie: 168 208,67 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego wg umowy o dofinansowanie: 142 977,36 zł.

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku”

 

Celem ogólnym jest poprawa jakości życia mieszkańców, zapewnienie lepszej integracji społeczności lokalnej, stworzenie możliwości podejmowania inicjatyw kulturalno – społecznych oraz podnoszenia kapitału społecznego poprzez budowę i wyposażenie siłowni zewnętrznej.

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności młodzieży z terenu gminy Mały Płock, w tym uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku.
 2. Zmniejszenie barier dla mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowej.
 3. Przygotowanie infrastruktury sportowej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do młodzieży gminy Mały Płock..

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 42 986,11 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 538,19 zł.

Projekt „Rogienice Wielkie przyjazne młodym”

 

 

Główne cele projektu są następujące:

 1. Nadanie nowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej w miejscowości Rogienice Wielkie
 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw w Rogienicach Wielkich.
 3. Poprawa jakości życia mieszkańców Rogienic Wielkich poprzez wybudowanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 59 394,78 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 50 485,56 zł

Projekt „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku”

 

 

Celem projektu jest ulepszenie estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Cele szczegółowe projektu są następujące:

 1. Zmniejszenie barier mieszkańców Małego Płocka w dostępie do dobrej jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
 2. Przygotowanie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na potrzeby realizacji projektów miękkich skierowanych do mieszkańców gminy Mały Płock.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest rewitalizacja przestrzeni publicznej.  Efekty realizacji projektu będą oddziaływały pozytywnie na poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu: 98 986,75 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 84 138,72 zł.