Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały Płock ,dnia 30.03.2018 r.

Gmina Mały Płock

ul. JanaKochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - „Sukcesywne równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Mały Płock w 2018 roku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

OGPŚ.271.2.2018

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Sukcesywne równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie gminy Mały Płock w 2018 roku”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest równanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej równiarką samojezdną przez usunięcie zaniżeń, ubytków i kolein. Terminy, miejsca i długość odcinków dróg przeznaczonych do równania wskazuje Zamawiający. Przewidywana liczba godzin pracy równiarki wynosi 190 godzin.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały Płock, 22.03.2018 r.

OGPŚ.271.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
  Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  Czytaj więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Mały Płock, 18.01.2018 r.

 

OGPŚ.270.1.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

150 000 zł

 

I kwartał

2

Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock

Dostawy

Przetarg nieograniczony

1 786 137,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

400 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELONE ZAMÓWIENIE_2018.docx)PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELONE ZAMÓWIENIE_2018.docx12 kB

Zaproszenie do składania ofert: Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 OGPŚ.271.9.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

                                    

   

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

 

 

 

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego
w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w 27 sołectwach położonych na  terenie Gminy Mały Płock. Poprzez konserwację sieci i lamp oświetleniowych rozumie się.

 • Wymiana eksploatacyjna źródła światła,
 • Wymiana uszkodzonych opraw i kloszy ( bez materiału)
 • Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,
 • Prostowanie pokrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,
 • Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach,
 • Wymiana tabliczek słupowych,
 • Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,
 • Wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,
 • Wymiana podstaw bezpiecznikowych,
 • Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,
 • Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 • Naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
 • Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej,
 • Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy , główek bezpiecznikowych w    

stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

 • Wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,
 • Wymiana listew zaciskowych,
 • Wymiana przekaźników zmierzchowych,
 • Wymiana styczników na tablicach zmierzchowych
 • Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych,
 • Wymiana zegarów sterujących oświetleniem.
 • Regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych,
 • Prowadzenie oględzin oświetlenia drogowego,
 • Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych

 

Konserwujący urządzenia musi spełniać wymagania zawarte w Instrukcji Współpracy Pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w Zakresie Konserwacji Oświetlenia Drogowego

 

Do obowiązków wykonawcy będzie należeć:

 • uiszczanie opłat dla PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. za dopuszczenie do wykonywania prac w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego,
 • dokonywanie zgłoszeń w Zakładzie Sieci w Łomży PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. dotyczących wykonania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
 • organizowanie i wykonywanie prac eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przystąpienie do usuwania awarii:
  • nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świecą pojedyncze lampy,
  • nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy nie świeci ciąg lamp,
  • nie później niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia, w przypadku gdy wystąpi uszkodzenie urządzeń oświetleniowych (np. złamanie wysięgnika, zwisający klosz lub cała oprawa, zerwanie przewodów oświetleniowych) - wykonawca zobowiązany jest wówczas do doprowadzenia uszkodzonych urządzeń do właściwego stanu technicznego.
 • wyłączanie oświetlenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o nie wyłączeniu   oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze oraz usuniecie awarii w terminie 1 dnia od momentu przystąpienia do usuwania awarii,
 • ręczne włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego w przypadku awarii zegarów sterujących.

 

Przewiduje się możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy lub zwłoki w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5.000 zł,
 2. za zwłokę w przystąpieniu do:
 • usuwania awarii lub
 • wyłączenia oświetlenia w przypadku uzyskania informacji o nie wyłączeniu oświetlenia w dzień przez urządzenia sterownicze w wysokości 10 zł za każdą godzinę zwłoki,
 1. za zwłokę w wykonaniu prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie prac.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock  ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. (86)2791321

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Radosław Borawski

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1)zatrudniać minimum 2 osoby posiadające:

 • świadectwo   kwalifikacyjne   „E”   uprawniające   do   zajmowania   się   eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznych oświetlenia ulicznego,
 • uprawnienia   do   prac   pod   napięciem   na   urządzeniach   do   1   kV   zgodnie   z wymaganiami instrukcji PPN,
 • zaświadczenia   kwalifikacyjne   uprawniające   do   obsługi   podnośnika   koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

2)dysponować podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami instrukcji PPN,

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Najniższa cena

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urząd Gminy w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock  w sekretariacie, osobiście lub pocztą.

 

7. Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2017r. godz. 09:00

 

8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie ).

 

 

9.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie – załącznik nr 2
 3. Projekt umowy – załącznik nr 3

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                            

Mały Płock, dnia 13.12.2017r.                                                                 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

Mały Płock ,dnia 22.11.2017 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - dostawa pomocy dydaktycznych

OGPŚ.271.8.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 506 993 201, fax. 086 2791250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa pomocy dydaktycznych”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Czytaj więcej...