Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały  Płock ,dnia   05.04.2019 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Mały Płock, 27.03.2019 r.

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.3.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informację z otwarcia ofert dla zadania pn. Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Mały  Płock ,dnia   22.03.2019 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Rewitalizacja Małego Płocka  i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Ogłoszenie nr 527073-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Gmina Mały Płock: Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego na bieżące utrzymanie dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 45066987800000, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

    Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MAŁY PŁOCK

Mały  Płock ,dnia   05.03.2019 r.

Gmina Mały PłocK

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 14.02.2019 r.

OGPŚ.271.2.2019

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zgodnie z  Regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Mały Płock, 06.02.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 29.01.2019 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.2.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

Czytaj więcej...