Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Mały Płock ,dnia 24.08.2017 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2015 r., poz 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Mały Płock, 11.08.2017 r.

OGPŚ.271.4.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Otwarcie ofert: 11.08.2017 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Ogłoszenie nr 560535-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.

Gmina Mały Płock: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Czytaj więcej...

Zaproszenie do skłądania ofert - „Budowa chodnika we wsi Kąty, Nowe Rakowo i parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich”

Mały Płock, dnia 30.05.2017 r.

OGPŚ.271.3.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

  1. Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa chodnika we wsi Kąty, Nowe Rakowo i parkingu przy Szkole Podstawowej w Rogienicach Wielkich”

Czytaj więcej...

Zaproszenie do skłądania ofert - dostawa kruszywa naturalnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

OGPŚ.271.2.2017

                          Gmina Mały Płock

J. Kochanowskiego 15

                     18-516 Mały Płock

                                             Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

                                 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3836 m3 na bieżące utrzymanie dróg gminnych”

Czytaj więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Mały Płock, 16.01.2017 r.

 

                                     PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

300 000,00

IV kwartał

2

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000

III kwartał

 

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy