Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Mały Płock, 18.01.2019 r.

 

OGPŚ.270.1.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki  kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

165 000,00 zł

 

I kwartał

2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze gminy Mały Płock przez budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

201 371,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000,00

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

580 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 Znak sprawy ogpś.271.12.2018                                                    

Mały Płock, dnia 04.01.2018 R.

 

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock"

Mały Płock, 03.01.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 03.01.2019 r., godz. 1215.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock, tel. 086 2791777, fax. 086 2791777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 OGPŚ.271.12.2018

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock.

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Mały  Płock, dnia 17.12.2018  r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i zagospodarowanie odpoadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock"

Mały Płock, 28.11.2018 r.

OGPŚ.271.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieiu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Ogłoszenie nr 649351-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.

Gmina Mały Płock: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

    Czytaj więcej...