Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Ogłoszenie nr 507737-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.

Gmina Mały Płock: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.malyplock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej osobiście, przez posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Gmina Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
Numer referencyjny: OGPŚ.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego W części 1 (pierwszej): Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku. Zagospodarowanie działki nr 310/2 W Małym Płocku poprzez rewaloryzację przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku przez wykonanie następujących obiektów małej architektury – urządzenie o nazwie quadro, wielokąt wspinaczkowy, wesoła lokomotywa, tablica informacyjna, ławka, kosz na śmieci, altana ogrodowa, grill, podest sceniczny z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnia pod altankę z kostki brukowej . Przewiduje się następujący zakres prac związany z przedmiotową inwestycją: wykonanie podestu scenicznego, budowę altanki z utwardzeniem powierzchni, , montaż grilla prefabrykowanego, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., wielokąt wspinaczkowy – 1 szt., zestaw quadro – 1 szt., wesoła lokomotywa – 1 szt.) Wykonanie podbudowy pod urządzenia placu zabaw, (wielokąt wspinaczkowy i urządzenie quadro). Urządzenia placu zabaw należy zamontować na fundamentach betonowych zgodnie z wymogami producenta. Pod urządzenia placu zabaw zgodnie ze strefami bezpiecznego upadku projektuje się nawierzchnię: - pod urządzenie wesoła lokomotywa - nawierzchnia trawiasta - pod urządzenie wielokąt wspinaczkowy (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8mm gr. 40 cm - pod urządzenie Quadro 1271 (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8 mm gr. 30 cm Pod atlankę i grill projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm płykaną, kolor i ułożenie zgodnie z projektem, ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm + podbudowa z pospółki 25 cm+ warstwa wyrównawcza z piasku 5 cm, kostka wykończona obrzeżem z palisady np. Zen firmy Polbruk grafitowym o wym. 16,5x11 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej z betonu B-15 ułożonym po kole. Nawierzchnia pod strefę wypoczynku tj. pod ławkami projektuje się istniejącą nawierzchnie trawiastą. Fundamenty pod urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . Podest sceniczny o wys. 50 cm należy wykonać za pomocą kostki brukowej betonowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm Beganit płukanej, kolorystyka i kształt w/g projektu. Podbudowę wykonać z kruszyw naturalnych np. z pospółki (ok. 40 cm). Końcowo kostkę ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie sceny wykończyć palisadą betonową utwardzaną np. firmy Polbruk o nazwie Zen o wym. 16,50 x 11x 100 cm grafitową na ławie betonowej z betonu B-15. Wejście na podest wykonać z kostki j.w. i przy zastosowaniu palisady j.w. i obrzeży firmy np. firmy Polbruk o nazwie ENDO grafitowy o wym. 8 x 50 x 28 cm na ławie betonowej z betonu B-15. Chodnik przy scenie z kostki j.w. na podbudowie z kruszyw naturalnych np. pospółki (20 cm) oraz końcowo na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm W części 2 (drugiej): Rogienice Wielkie przyjazne młodym Wykonanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni napowietrznej na działce nr 351 w Rogienicach Wielkich. Planowany jest następujący zakres prac: utwardzenie placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z betonu gr 12 cm i warstwie odcinającej z piasku 10 cm z wykonaniem krawężnika 15x30 cm. Powierzchnia zabudowy z krawężnikami 82,0 m2, powierzchnia 78,0 m2, utwardzenie chodników z kostki betonowej gr 6 cm. na podsypce piaskowo cementowej na warstwie odcinającej piasku 10 cm z wykonaniem obrzeży 8x30 cm, powierzchnia zabudowy z obrzeżem 1,8 m2, powierzchnia do utwardzenia kostką 1,5 m2, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,50 m z paneli siatkowych wys. 1,23 m + podmurek pref. 25 cm. na słupkach stalowych z rur fi 42 z furtką o szer. 1,50. Urządzenie placu zabaw: biegacz – 1 kpl.., wahadło – 1 kpl.., orbitrek – 1 kpl., zestaw sprawnościowy – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. karuzela 1 kpl. ławka 1 kpl., Ławkostół 1 kpl., Tablica regulaminowa 1 kpl. W części 3 (trzeciej): Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku. Wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznej na działce 174/7 w Małym Płocku. Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową i wyposażeniem siłowni: dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 kpl., wahadło +biegacz/piechur – 1 kpl., orbitrek – 1 kpl., motyl klasyczny + motyl w rewersie – 1 kpl., twister + narty biegówki – 1 kpl., jeździec podwójny – 1 kpl., ławka – 1 kpl., kosz 1 kpl., tablica regulaminowa – 1 kpl.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

37440000-4

37410000-5

Czytaj więcej...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Mały Płock, 18.01.2019 r.

 

OGPŚ.270.1.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki  kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

165 000,00 zł

 

I kwartał

2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze gminy Mały Płock przez budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

201 371,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000,00

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

580 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 Znak sprawy ogpś.271.12.2018                                                    

Mały Płock, dnia 04.01.2018 R.

 

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - "Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock"

Mały Płock, 03.01.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 03.01.2019 r., godz. 1215.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock, tel. 086 2791777, fax. 086 2791777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 OGPŚ.271.12.2018

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 086 2791321, fax. 086 2791250

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. 

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock.

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Mały  Płock, dnia 17.12.2018  r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2018

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i zagospodarowanie odpoadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock"

Mały Płock, 28.11.2018 r.

OGPŚ.271.11.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...