Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Małym Płocku,                            

ul. Kochanowskiego 25, 18-516 Mały Płock, tel. 086 2791777,                      

fax. 086 2791777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                         

          

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - „Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

Mały Płock, dnia 23.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.8.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”

Mały Płock, dnia 21.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.7.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro.

 

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Mały Płock, 16.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.5.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Mały Płock – unieważnia postępowanie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Ogłoszenie nr 599550-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Gmina Mały Płock: Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Czytaj więcej...

Unieważnienie postępowania na realizację zadania "Odnawialne źródła energii w Gminie Mały Płock"

Mały Płock, 18.08.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania  „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Mały Płock – unieważnia postępowanie.

Czytaj więcej...

Unieważnienie postępowania prowadzonego dla zadania „Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”

Mały Płock, 11.06.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.4.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania Dostawa używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu”.

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Gmina Mały Płock – unieważnia postępowanie.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - "Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo

Mały Płock, dnia 05.06.2018 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

OGPŚ.271.5.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20157r. poz. 1579 z poź. zm.), co oznacza, że postanowień ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 30.000 euro

Zamawiający:

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18 – 516 Mały Płock

NIP 291 01 79 505

tel. 86 – 279-13-12

fax 86 – 279-12-50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do składania ofert na zadanie

„Budowa chodnika w miejscowościach Kąty, Nowe Rakowo i Kołaki-Wietrzychowo”

Czytaj więcej...