Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock” - Część 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płoc

Mały  Płock ,dnia 25.06.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część 2 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.995.633,00 zł”

Mały  Płock ,dnia   22.06.2020 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.995.633,00 zł”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci

Mały Płock, dnia 18.06.2020 r.

Znak sprawy OGPŚ.271.5.2020                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

 

Dla części 2

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci

Mały Płock, dnia 18.06.2020 r.

Znak sprawy OGPŚ.271.5.2020                                                    

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

„Wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mały Płock”

 

Dla części 1

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kątach (zadanie 1) i stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach (zadanie 2)

Mały Płock, 16.06.2020 r.

OGPŚ.271.8.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kątach (zadanie 1) i stworzeniem Centrum Aktywności Lokalnej we Włodkach (zadanie 2)”.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty - "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego" - Cz. 2

Mały Płock, dnia 16.06.2020 r.

 

 

Znak sprawy OGPŚ.271.7.2020                                                    

 

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dla części 2

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym”

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych  o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Zakup i dostawa sprrzętu komputerowego" - w cz. 1

Mały Płock, dnia 16.06.2020 r.

 

Znak sprawy OGPŚ.271.7.2020                                                    

 

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dla części 1

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego”

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

  Mały Płock, dnia 10.06.2020 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.9.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowań typu Big-Bag, z obszaru gminy Mały Płock. Wykonanie odbioru odbędzie się z 25 wskazanych miejsc, na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników. Usługa obejmuje:

  1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
  2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu BigBag;
  3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
  4. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.
  5. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

 

Czytaj więcej...