Ogłoszenia

Ogłoszenie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania (neurologopedii 2x 1 godzina w tygodniu i terapii integracji sensorycznej 2 x 1 godz. w tygodniu ) z 14 miesięcznym dzieckiem - umowa zlecenie

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku,

18-516 Mały Płock, ul. Krótka 15, tel. 86 279 1304,

 1. Do naboru może przystąpić osoba , która :

a/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b/ nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie,

c/ posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy i terapeuty zajęciowego pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

d/powinna posiadać co najmniej pół roczny staż w jednej z następujących jednostek:

 • Szpitalu psychiatrycznym
 • Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym ,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym
 • w zakładzie rehabilitacji .
 • innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

III. Wymagania dodatkowe

posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność,

terminowość, dyspozycyjność,

 1. I Oferta powinna zawierać :

a/ życiorys (CV),

b/ list motywacyjny

c/ uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

d/ kserokopia dowodu osobistego,

e/ oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo,

f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz , posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

g/ potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

h/ proponowaną stawkę za godzinę zajęć.

 1. Zakres zadań do realizacji :

Do obowiązków specjalisty terapeuty będzie należało:

- prowadzanie zajęć indywidualnych z dzieckiem

- przygotowanie programu zajęć,

- prowadzenie dziennika zajęć.

-sprawozdanie miesięczne z prowadzonych zajęć.

 1. Kryterium wyboru oferty:

- cena (brutto)

- kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie w danej dziedzinie.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul Krótka 15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta cenowa na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania „ –osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 1500 .

VII. Inne informacje.

Z kandydatami spełniającymi wymagane kwalifikacje będziemy kontaktować się telefonicznie Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone

klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) ”.

                                                                                          

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                             Barbara Duchnowska

 

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

Mały Płock, dnia 25.05.2017

 

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku  informuje, że  w dniu 05 czerwca 2017 roku od godziny 9.00 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole) będzie wydawana żywność w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.           

 

 

Mały Płock, dnia 25.05.2017

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA
OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR Nr 5/2017 w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Kraina Mlekiem Płynąca”

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców
Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu
na operacje z zakresu - zakładanie działalności gospodarczej, w tym dla grup
defaworyzowanych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Czytaj więcej...

Ogloszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątach

Załącznik
do Zarządzenia
Nr 13/2017 Wójta Gminy Mały Płock
z dnia 31 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mały Płock ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kątach, Kąty 168, 18 - 516 Mały Płock

 

1.      Organ prowadzący: Gmina Mały Płock.

2.      Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Kątach, Kąty 168. 18-516 Mały Płock

3.      Wymagania wobec kandydatów:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę

Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. będą obowiązywały nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę.

 

- cena jednostkowa za 1 m3 odprowadzonych ścieków

   netto 3,68 zł.                brutto 3,97

 

- cena jednostkowa za 1 mwody
   netto 2,74 zł.                brutto 2,96  zł

 

- abonament miesięczny za wodę
   netto 6,82 zł                 brutto 7,36