Ogłoszenia

Harmonogram kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Harmonogram planowanych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Mały Płock w roku 2018.

 

L.p

 Adres punktu sprzedaży

Lokal

Termin

1

Włodki 22

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

2

Mały Płock ul. Potocznego 8

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

3

Korzeniste 30

Sklep spożywczo-przemysłowy

Lipiec 2018r

 

Harmonogram zatwierdzono dnia 09.02.2018

Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Gminy Mały Płock

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIII sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10-tej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie obrad.
 • Przyjęcie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 • Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 • Interpelacje radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet radnym Gminy Mały Płock.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Mały Płock na 2018 rok.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Wolne wnioski-
  a) Wystąpienie Starosty Kolneńskiego odnośnie budowy drogi Rudka Skroda – Ruda Skroda - przy wspólnej realizacji.
  b) Wystąpienie Wójta Gminy Zbójna odnośnie budowy drogi Rudka Skroda – Ruda Skroda - przy wspólnej realizacji.
 • Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka

Nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę

OGŁOSZENIE

 

               Zakład Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. będą obowiązywały nowe stawki za odprowadzanie ścieków i wodę.

 

- cena jednostkowa za 1m3 odprowadzonych ścieków

   netto 3,73 zł                 brutto 4,02

 

- cena jednostkowa za 1mwody
   netto 2,79 zł.                brutto 3,01  zł

 

- abonament miesięczny za wodę
   netto 6,82 zł                 brutto 7,36

Informacja dot. wydawania żywności

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku od godziny 9.00 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole) będzie wydawana kolejna tura żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Zapraszamy.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Duchnowska

 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku: LINK

Fotowoltaika - oferta

O G Ł O S Z E N I E   -    O F E R T A

I n f o r m a c j a  -  do wiadomości: posiadacze gruntów-działek  

        

POSZUKUJEMY DO WYDZIERŻAWIENIA GRUNTY -  DZIAŁKI  pod  INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE.

POWINNY ONE SPEŁNIAĆ NIŻEJ WYMIENIONE KRYTERIA:

           

 1/. BONITACJA ;  tylko kl. VI , V i IV

 2/. POWIERZCHNIA ;  MINIMUM 2 ha i POWYŻEJ - BEZ OGRANICZENIA

 3/. TEREN w MIARĘ PŁASKI

 4/. DZIAŁKA POWINNA BYĆ w KSZTAŁCIE ZBLIŻONYM DO KWADRATU,  NAJWĘŻSZA SZEROKOŚĆ NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ 100 m

 5/. DZIAŁKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STOKACH MUSZĄ BYĆ  w KIERUNKU POŁUDNIOWYM

 6/. TEREN NIE ZALEWOWY i NIE BAGNISTY - BEZ ZADRZEWIEŃ

 7/. POŁOŻONE POZA OBSZARAMI NATURA 2000

 8/. WYMAGANA JEST LINIA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, NAJLEPIEJ JAK PRZEBIEGA   PRZEZ/LUB NA GRANICY DZIAŁKI

Czytaj więcej...