Zaproszenie do składania ofert - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 29.01.2019 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.2.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda”.

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda.

Zadanie 1

Roboty budowlane związane z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Korzeniste:

 • wykonanie robót ziemnych i fundamentów,
 • dostawę i montaż urządzeń siłowni,
 • dostawę i montaż piłkarzyków zewnętrznych,
 • dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
 • dostawę i montaż ławek parkowych,
 • dostawę i montaż kosza na odpady,
 • wykonanie nawierzchni siłowni,
 • wykonanie nasadzeń.

Zadanie 2

Roboty budowlane związane z wykonaniem Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudka-Skroda:

 • wykonanie robót ziemnych i fundamentów,
 • dostawę i montaż urządzeń siłowni,
 • dostawę i montaż piłkarzyków zewnętrznych,
 • dostawę i montaż tablicy informacyjnej,
 • dostawę i montaż ławek parkowych,
 • dostawę i montaż kosza na odpady,
 • wykonanie nawierzchni siłowni,
 • wykonanie nasadzeń.

 

 • Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.
 • Przedmiary dołączone do zaproszenia do składania ofert stanowią jedynie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. Roboty budowlane ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w przedmiarach nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Jeżeli występują rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarami robót, należy przyjąć za wiążącą dokumentację projektową.
 • Wszystkie nazwy urządzeń, materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. Za urządzenia i materiały równoważne należy przyjąć urządzenia i materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.
 • Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane lub dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu wykonawca jest zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty, które uwiarygodnią proponowane przez wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący równoważne materiały urządzenia załączy do oferty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia.
 • Materiały i urządzenia stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 • Wymagania dotyczące rękojmi i gwarancji: min 36 miesięcy.

CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  Nr3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 21 czerwca 2019 r.                                                

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie

3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 • C- cena – waga kryterium 100 pkt.

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia., pozostali będą oceniani za pomocą poniższego wzoru:

C = (Cmin/Cb) x 100

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium najniższa cena

Cmin – najniższa cena z pośród złożonych ofert

Cb – cena oferty badanej

100 – waga kryterium cena

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

5.3. jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało identyczną liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.5 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 • została złożona po terminie składania ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert.

5.6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 • ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary dołączone do zaproszenia do składania ofert stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.
 • cena ryczałtowa powinna wynikać z dokumentacji projektowej i powinna uwzględnić wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock,

 1. ul. Jana Kochanowskiego 15 pokój 3 osobiście, pocztą lub poprzez innego doręczyciela  w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 1200.

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty  cenowej”  -  druk  do  pobrania  na  stronie internetowej  www.malyplock.pl  lub na wniosek w Urzędzie Gminy  pok. nr 3

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Mały Płock , dnia Mały Płock, 29.01.2019 r.                                   

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa
 2. Dokumentacja projektowa
 3. Przedmiary robót
 4. Projekt umowy
 5. Klauzula informacyjna