Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Ogłoszenie nr 507737-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.

Gmina Mały Płock: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mały Płock, krajowy numer identyfikacyjny 450669878, ul. Kochanowskiego  15 , 18-516  Mały Płock, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862791312, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 862791250.
    Adres strony internetowej (URL): www.malyplock.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.malyplock.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej osobiście, przez posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Gmina Mały Płock, ul. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego
Numer referencyjny: OGPŚ.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego W części 1 (pierwszej): Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku. Zagospodarowanie działki nr 310/2 W Małym Płocku poprzez rewaloryzację przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku przez wykonanie następujących obiektów małej architektury – urządzenie o nazwie quadro, wielokąt wspinaczkowy, wesoła lokomotywa, tablica informacyjna, ławka, kosz na śmieci, altana ogrodowa, grill, podest sceniczny z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnia pod altankę z kostki brukowej . Przewiduje się następujący zakres prac związany z przedmiotową inwestycją: wykonanie podestu scenicznego, budowę altanki z utwardzeniem powierzchni, , montaż grilla prefabrykowanego, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., wielokąt wspinaczkowy – 1 szt., zestaw quadro – 1 szt., wesoła lokomotywa – 1 szt.) Wykonanie podbudowy pod urządzenia placu zabaw, (wielokąt wspinaczkowy i urządzenie quadro). Urządzenia placu zabaw należy zamontować na fundamentach betonowych zgodnie z wymogami producenta. Pod urządzenia placu zabaw zgodnie ze strefami bezpiecznego upadku projektuje się nawierzchnię: - pod urządzenie wesoła lokomotywa - nawierzchnia trawiasta - pod urządzenie wielokąt wspinaczkowy (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8mm gr. 40 cm - pod urządzenie Quadro 1271 (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8 mm gr. 30 cm Pod atlankę i grill projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm płykaną, kolor i ułożenie zgodnie z projektem, ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm + podbudowa z pospółki 25 cm+ warstwa wyrównawcza z piasku 5 cm, kostka wykończona obrzeżem z palisady np. Zen firmy Polbruk grafitowym o wym. 16,5x11 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej z betonu B-15 ułożonym po kole. Nawierzchnia pod strefę wypoczynku tj. pod ławkami projektuje się istniejącą nawierzchnie trawiastą. Fundamenty pod urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . Podest sceniczny o wys. 50 cm należy wykonać za pomocą kostki brukowej betonowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm Beganit płukanej, kolorystyka i kształt w/g projektu. Podbudowę wykonać z kruszyw naturalnych np. z pospółki (ok. 40 cm). Końcowo kostkę ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie sceny wykończyć palisadą betonową utwardzaną np. firmy Polbruk o nazwie Zen o wym. 16,50 x 11x 100 cm grafitową na ławie betonowej z betonu B-15. Wejście na podest wykonać z kostki j.w. i przy zastosowaniu palisady j.w. i obrzeży firmy np. firmy Polbruk o nazwie ENDO grafitowy o wym. 8 x 50 x 28 cm na ławie betonowej z betonu B-15. Chodnik przy scenie z kostki j.w. na podbudowie z kruszyw naturalnych np. pospółki (20 cm) oraz końcowo na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm W części 2 (drugiej): Rogienice Wielkie przyjazne młodym Wykonanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni napowietrznej na działce nr 351 w Rogienicach Wielkich. Planowany jest następujący zakres prac: utwardzenie placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z betonu gr 12 cm i warstwie odcinającej z piasku 10 cm z wykonaniem krawężnika 15x30 cm. Powierzchnia zabudowy z krawężnikami 82,0 m2, powierzchnia 78,0 m2, utwardzenie chodników z kostki betonowej gr 6 cm. na podsypce piaskowo cementowej na warstwie odcinającej piasku 10 cm z wykonaniem obrzeży 8x30 cm, powierzchnia zabudowy z obrzeżem 1,8 m2, powierzchnia do utwardzenia kostką 1,5 m2, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,50 m z paneli siatkowych wys. 1,23 m + podmurek pref. 25 cm. na słupkach stalowych z rur fi 42 z furtką o szer. 1,50. Urządzenie placu zabaw: biegacz – 1 kpl.., wahadło – 1 kpl.., orbitrek – 1 kpl., zestaw sprawnościowy – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. karuzela 1 kpl. ławka 1 kpl., Ławkostół 1 kpl., Tablica regulaminowa 1 kpl. W części 3 (trzeciej): Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku. Wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznej na działce 174/7 w Małym Płocku. Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową i wyposażeniem siłowni: dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 kpl., wahadło +biegacz/piechur – 1 kpl., orbitrek – 1 kpl., motyl klasyczny + motyl w rewersie – 1 kpl., twister + narty biegówki – 1 kpl., jeździec podwójny – 1 kpl., ławka – 1 kpl., kosz 1 kpl., tablica regulaminowa – 1 kpl.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37535200-9

37440000-4

37410000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: ˗ Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch realizacji odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. dostawę wraz z montażem wyposażenia placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej o wartości brutto min. 40 000,00 zł każda. ˗ Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami związanymi z montażem wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

˗ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ˗ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ˗ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; ˗ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
˗ wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert UWAGA ! Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw. ˗ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie pracami związanymi z montażem wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- w zakresie ceny, w razie zlecenia robót dodatkowych, lub w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót lub zmiany stawki podatku VAT; - w zakresie terminu wykonania robót, w razie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, robót dodatkowych lub w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót. - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego o wartości do 10% wartości dostaw podstawowych określonych pierwotnie w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zagospodarowanie działki nr 310/2 W Małym Płocku poprzez rewaloryzację przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku przez wykonanie następujących obiektów małej architektury – urządzenie o nazwie quadro, wielokąt wspinaczkowy, wesoła lokomotywa, tablica informacyjna, ławka, kosz na śmieci, altana ogrodowa, grill, podest sceniczny z kostki brukowej, chodnik z kostki brukowej, nawierzchnia pod altankę z kostki brukowej . Przewiduje się następujący zakres prac związany z przedmiotową inwestycją: wykonanie podestu scenicznego, budowę altanki z utwardzeniem powierzchni, , montaż grilla prefabrykowanego, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw (ławki parkowe – 2 szt., kosz na śmieci – 1 szt., wielokąt wspinaczkowy – 1 szt., zestaw quadro – 1 szt., wesoła lokomotywa – 1 szt.) Wykonanie podbudowy pod urządzenia placu zabaw, (wielokąt wspinaczkowy i urządzenie quadro). Urządzenia placu zabaw należy zamontować na fundamentach betonowych zgodnie z wymogami producenta. Pod urządzenia placu zabaw zgodnie ze strefami bezpiecznego upadku projektuje się nawierzchnię: - pod urządzenie wesoła lokomotywa - nawierzchnia trawiasta - pod urządzenie wielokąt wspinaczkowy (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8mm gr. 40 cm - pod urządzenie Quadro 1271 (extra) - nawierzchnia żwirowa o granulacji 2-8 mm gr. 30 cm Pod atlankę i grill projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm płykaną, kolor i ułożenie zgodnie z projektem, ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm + podbudowa z pospółki 25 cm+ warstwa wyrównawcza z piasku 5 cm, kostka wykończona obrzeżem z palisady np. Zen firmy Polbruk grafitowym o wym. 16,5x11 x 30 cm ustawionym na ławie betonowej z betonu B-15 ułożonym po kole. Nawierzchnia pod strefę wypoczynku tj. pod ławkami projektuje się istniejącą nawierzchnie trawiastą. Fundamenty pod urządzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) . Podest sceniczny o wys. 50 cm należy wykonać za pomocą kostki brukowej betonowej np. firmy Polbruk gr. 6 cm Beganit płukanej, kolorystyka i kształt w/g projektu. Podbudowę wykonać z kruszyw naturalnych np. z pospółki (ok. 40 cm). Końcowo kostkę ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie sceny wykończyć palisadą betonową utwardzaną np. firmy Polbruk o nazwie Zen o wym. 16,50 x 11x 100 cm grafitową na ławie betonowej z betonu B-15. Wejście na podest wykonać z kostki j.w. i przy zastosowaniu palisady j.w. i obrzeży firmy np. firmy Polbruk o nazwie ENDO grafitowy o wym. 8 x 50 x 28 cm na ławie betonowej z betonu B-15. Chodnik przy scenie z kostki j.w. na podbudowie z kruszyw naturalnych np. pospółki (20 cm) oraz końcowo na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 37535200-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Rogienice Wielkie przyjazne młodym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie i wyposażenie placu zabaw z elementami siłowni napowietrznej na działce nr 351 w Rogienicach Wielkich. Planowany jest następujący zakres prac: utwardzenie placu z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej, na podbudowie z betonu gr 12 cm i warstwie odcinającej z piasku 10 cm z wykonaniem krawężnika 15x30 cm. Powierzchnia zabudowy z krawężnikami 82,0 m2, powierzchnia 78,0 m2, utwardzenie chodników z kostki betonowej gr 6 cm. na podsypce piaskowo cementowej na warstwie odcinającej piasku 10 cm z wykonaniem obrzeży 8x30 cm, powierzchnia zabudowy z obrzeżem 1,8 m2, powierzchnia do utwardzenia kostką 1,5 m2, wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,50 m z paneli siatkowych wys. 1,23 m + podmurek pref. 25 cm. na słupkach stalowych z rur fi 42 z furtką o szer. 1,50. Urządzenie placu zabaw: biegacz – 1 kpl.., wahadło – 1 kpl.., orbitrek – 1 kpl., zestaw sprawnościowy – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. piaskownica – 1 kpl. karuzela 1 kpl. ławka 1 kpl., Ławkostół 1 kpl., Tablica regulaminowa 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 37535200-9, 37440000-4, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie i wyposażenie siłowni zewnętrznej na działce 174/7 w Małym Płocku. Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową i wyposażeniem siłowni: dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny – 1 kpl., wahadło +biegacz/piechur – 1 kpl., orbitrek – 1 kpl., motyl klasyczny + motyl w rewersie – 1 kpl., twister + narty biegówki – 1 kpl., jeździec podwójny – 1 kpl., ławka – 1 kpl., kosz 1 kpl., tablica regulaminowa – 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8, 37440000-4, 37410000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Usunięcie usterki w okresie gwarancji

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: