Informacja z otwarcia ofert - „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Mały Płock, 06.02.2019 r.

Gmina Mały Płock

Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.11.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn.  „Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego”.

Otwarcie ofert: 06.02.2019 r., godz. 1015.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 201 371,00

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

 

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

1

159 369,64

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

2

73 857,03

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

3

31 389,60

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

2

PROBUK Barbara Mściwujewska,

Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

1

130 999,99

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

2

70 999,95

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

3

66 000,00

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

3

Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz

ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

1

215 260,20

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

2

68 880,00

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

3

56 272,50

31.05.2019

66 m-cy

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 09.02.2019 roku – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-)  Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx14 kB