Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XI sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.11:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2019 – 2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za rok 2018 oraz omówienie planu działalności na rok 2019.
 10. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock za rok 2018.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.
  a)Przedstawienie pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”.
 13. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Jarosław Gałązka