Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017 – 2018”

Mały Płock ,dnia 22.09.2017 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.5.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017 – 2018”

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że    w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków

493 440,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy jednorazowej: 10

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 90

2.

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

499 200,00

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,31

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy jednorazowej: 20

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20

Razem: 99,31

 

  1. zawiadamia, że na podstawie art. 91. ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy