Informacja z otwarcia ofert - „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017 – 2018”

Mały Płock, 12.09.2017 r.

OGPŚ.271.5.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2017 – 2018”.

Otwarcie ofert: 12.09.2017 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 506 700,96.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków

493 440,00

Określony w siwz do 30.04.2018 r.

 

-

30 dni

2

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

499 200,00

Określony w siwz do 30.04.2018 r.

-

30 dni

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert tj. do dnia 15.09.2017 roku (piątek) – przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenie, wykonawca może przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx13 kB