INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”

Mały Płock, 07.05.2020 r.

 

 

OGPŚ.271.3.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”.

Otwarcie ofert: 07.052020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 430 000,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

Mobildrog Sp. z o.o. ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok – lider,

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk,                            Al. Legionów 152, 18-400 Łomża - partner

352 158,95 zł

31.12.2020

90 m-cy

30 dni

2.

BIK-Projekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

335 388,61 zł

31.12.2020

90 m-cy

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 11.05.2020 roku (poniedziałek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 4 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

Józef Dymerski

(-) Wójt Gminy

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx24 kB