Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka

Mały  Płock ,dnia 21.05.2020 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.3.2020

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych lub p.z.p., ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi w miejscowości Budy-Kozłówka”.

  1. Zamawiający stosownie do art. 92 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

           a) Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Łączna punktacja oferty

Miejsce w rankingu ofert

1.

Mobildrog Sp. z o.o.

ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok – lider,

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk,                            Al. Legionów 152, 18-400 Łomża - partner

Liczba pkt. w kryterium cena: 57

Liczba pkt. w kryterium przedłużenie gwarancji jakości: 40

Razem: 97

2

2.

BIK-Projekt Sp. z o.o.,

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium przedłużenie gwarancji jakości: 40

Razem: 100

1

 

b) zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

BIK-Projekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

  • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
  • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
  • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.
  1. Zgodnie z art. 180 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, od daty otrzymania zawiadomienia zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

 

Kierownik zamawiającego

Józef Dymerski

Wójt Gminy