Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - miejscowość Korzeniste

Działając  na  podstawie  art.  35  ust. 1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz. U. z  2015 r. poz. 1774, 1777, z  2016r  poz. 65 /  podaje  do  publicznej  wiadomości, że  w  siedzibie  Urzędu  Gminy w Małym  Płocku został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres  21 dni od  18. 03. 2016 r. wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży w  trybie  przetargowym  - działka  nr  379/2  pow. 1,1455  ha  położona  na  terenie  wsi  Korzeniste .

 

 

Wykaz  został  opublikowany również w Biuletynie Informacji  Publicznej  http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

Szczegółowe  informacje dotyczące wykazu  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Małym  Płocku  lub tel.  pod numerem  86 2791322 .

 

                                                                                WYKAZ

nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży  w  trybie  przetargowym stanowiącej  własność  gminy  Mały  Płock
(dot. zarządzenia Nr 18/16 Wójta Gminy Mały Płock).

 

1.  Położenie  nieruchomości                            -        Korzeniste

2.  Nr  Księgi  Wieczystej                                 -       LM1L / 00039004/0 / dla

     działki  nr  379  przed  podziałem  /

3.  Nieruchomość  zabudowana między  innymi  / budynkiem  po byłej szkole  /

     zapisana w  rejestrze  gruntów  jako  : 

                                          działka  nr             -          379/2

                                          powierzchnia         -         1.1455 ha  / w  tym /

                                                            Bi          -          0,6518 ha

                                                            R III b  -          0,4937 ha

Nieruchomość  nr  379/2  jest  zabudowana  parterowym  budynkiem  szkoły

podstawowej  z  poddaszem  użytkowym  / obecnie  działalności  oświatowej

w  budynku  szkoły  nie  prowadzi  się  od  10  lat.  Na  terenie  nieruchomości

oprócz  budynku  szkoły  znajdują  się  dwa  murowane  budynki  gospodarcze .

Budynek  szkoły  -  pow. użyt.  całkowita   -              426,3   m 2

Wiek  budynku  wynosi   61  lat.

Budynek  gospodarczy pow.  użyt.              -                60,5   m 2

Wiek  budynku  wynosi  61  lat .

Budynek  gospodarczy  pow.  użyt.             -                 20,8  m 2

Wiek  budynku  wynosi  34  lat.

Wszystkie  budynki  posiadają  słaby  stan  techniczny .

4. Dla  w/w  nieruchomości  nie  obowiązuje  plan  zagospodarowania

    przestrzennego.

   Dla  przedmiotowej  nieruchomości  nie  była  wydawana  decyzja  o

   warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu .

   W  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

   gminy  Mały  Płock  teren  ten  jest  wykazany  jako  teren  istniejącej  szkoły

   podstawowej .

5. Cena  nieruchomości :

           ogółem  wartość  nieruchomości     -                77.100  zł.

Słownie  :  ( siedemdziesiąt  siedem  tysięcy  sto  złotych )

                   w  tym : wartość  budynków   -                20.900  zł.

                                 wartość  gruntu          -                56.200  zł.

6. Nieruchomość  przeznaczona  do  sprzedaży  w  trybie  przetargowym .

7. Wykaz ten  wywiesza  się na  okres  21  dni  w  Urzędzie  Gminy  w 

    Małym  Płocku  oraz  w  danej  miejscowości .

    Wykaz  został  opublikowany  na  stronie  internetowej  -  w  Biuletynie

    Informacji  Publicznej  http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

8. Szczegółowe  informacje  dotyczące wykazu  nieruchomości  można uzyskać

    w  Urzędzie  Gminy  w  Małym  Płocku  lub  telefonicznie  pod  numerem

    ( 86) 2791322 .

 

                                                                                          Wójt  Gminy 

                                                                                        Józef  Dymerski