Kwalifikacja wojskowa 2016

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 29 kwietnia. Dla osób zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Mały Płock kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1 w dniach: 23 marca 2016 r. – kobiety, 22 marca 2016 r. – mężczyźni. 

 

 

Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się:

 • mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1995-1996, które powiatowe komisje lekarskie uznały:kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w tym roku kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, kierunkach psychologicznych;
  • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe i dotyczy również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.