Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Stare Rakowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowiącej własność gminy Mały Płock - miejscowość Stare Rakowo

 

 

                                                                   Załącznik  do  Zarządzenia

                                                                   Nr  26 / 16 Wójta  Gminy  Mały Płock

                                                                   z  dnia  20  kwietnia   2016 r.
  

 

1. Położenie  nieruchomości   -        Stare  Rakowo

2. Nr. Księgi  Wieczystej       -       LM1 / 00028012/9 Sąd Rejonowy w Łomży

3. Nieruchomość  oznaczona wg. rejestru gruntów jako:                                                                         

                     działka  nr                 -    134/3   pow.          0,6000   m2        

              stanowiąca : Ps  IV                                             0,4805   m2

                                    Ps  V                                               0,1048   m2

                                    N                                                     0,0147   m2

 

                     działka  nr                 -    139     pow.            0,0600  m2    

            stanowiąca  :  Ps IV                                               0,0600  m2

            powierzchnia  ogólna  do  dzierżawy                   0,66   ha

4. Wartość  dzierżawy  wynosi   -  142  zł.  rocznie  +  podatek  VAT .                                                            

5. Nieruchomość  zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako :

                    działka nr                   141/4  pow. ogólna      0,2100  m2

                  pow.  do  dzierżawy                                                 0,1730  m2

            stanowiąca :  R IV a                                                0,0580  m2

                                   R IV b                                                0,1150  m2

6. Nr  Księgi  Wieczystej              LM1L/00041024/3 Sąd Rejonowy w Łomży

7. Wartość  dzierżawy  wynosi    -   61  zł.  rocznie  +  podatek  VAT .   

8.  Dla  w/w  nieruchomości  z  dniem  1  stycznia  2004 r. plan

     zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Mały  Płock  stracił ważność .

     Nieruchomości  przeznaczone  do  użytkowania  rolniczego .

9. Umowa  zawarta będzie  na  okres  36  miesięcy .

10. Wykaz  ten  wywiesza  się  na okres  21  dni  w  Urzędzie  Gminy  w 

    Małym  Płocku  oraz  w  danej  miejscowości.

    Wykaz  został  opublikowany  na  stronie  internetowej   -  w  Biuletynie

    Informacji  Publicznej  http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl

11. Szczegółowe  informacje  dotyczące  wykazu  nieruchomości  można

    uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Małym  Płocku  lub  telefonicznie

    pod  numerem  86 2791322.