Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

Spis wyborców gminy Mały Płock sporządzony dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej będzie udostępniony w Urzędzie Gminy w Małym Płocku przy ul. Kochanowskiego 15, w dniach od 15.02.2015 r. do 04.03.2016 r., w godz. od. 730 do 1530.

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie