Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca  na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu  przed dniem wyborów tj. do 1 marca 2016 r. może być dopisany do spisu wyborców   w dowolnym  obwodzie głosowania.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można wnieść na piśmie – wniosek musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę  trzecią, przesyłką pocztową)

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej pod warunkiem opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Epuap

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty email.