Raport o stanie gminy za 2019 rok - zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Mały Płock

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Mały Płock w terminie do 31 maja każdego roku przedstawia Radzie Gminy Mały Płock Raport o stanie Gminy. W 2020 roku termin ten upływa 30 lipca (31 maja plus 60 dni na mocy uchwalonej przez Sejm 30 kwietnia br. tarczy antykryzysowej 3).

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Mały Płock.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport

o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Mały Płock odbędzie się w dniu 28 lipca (wtorek) godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku ul. Ciborowskiego 38. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Małym Płocku.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w sekretariacie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie gminy”.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka