Informacja o terminie XXV sesji Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2020r. ( wtorek ) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku odbędą się obrady XXV sesji Rady Gminy Mały Płock.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.11.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mały Płock za 2019 rok.
  - Debata nad Raportem o stanie Gminy Mały Płock za 2019 rok.
  - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock oraz Absolutorium dla Wójta gminy Mały Płock za 2019 rok.
  a)Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2019 rok.

  b) Zapoznanie z Uchwałą Nr 11-00321-134/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mały Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  c) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mały Płock o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mały Płock za 2019 rok wraz z opinią Komisji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok.
  d) Zapoznanie z Uchwałą Nr II-00322-123/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mały Płock wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 rok.
  e)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  f)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka