Informacja z otwarcia ofert - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

Mały Płock, 10.12.2019 r.

OGPŚ.271.10.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 10.12.2019 r., godz. 1015.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 615 000 ,00  .

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin płatności

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp z o.o., 18-500 Kolno ul. Kolejowa 4A

667 710,00

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 13.12.2019 roku – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  9 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_odpady_2019.docx)Informacja z otwarcia ofert_odpady_2019.docx13 kB