INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowalnych dla Szkoły Podstawowej w Kątach ( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)”

Mały Płock, 06.12.2019 r.

OGPŚ.271.10.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. Wykonanie projektów wykonawczych oraz robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Kątach ( zadanie nr 1) oraz gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkoły Podstawowej w Małym Płocku (zadanie nr 2)”.

Otwarcie ofert: 06.12.2019 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  7 335 373,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Część zamówienia

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

 

Top Energy Spółka Akcyjna Sp. k., ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa

1

847 602,84

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

2

4 674 000,00

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

2

JL Sp. z o.o., ul. Forteczna 27, 18-421 Piątnica

1

1 070 000,00

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

2

4 950 000,00

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

3

In-Kol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1

1 089 000,00

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

2

5 590 000,00

31.12.2020 r.

(zgodnie z siwz)

60 m-cy

(zgodnie z siwz)

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 09.12.2019 roku (poniedziałek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-)  Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx14 kB