ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MAŁY PŁOCK

Mały  Płock ,dnia   05.03.2019 r.

Gmina Mały PłocK

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.10.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock”.

 1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Spółka Jawna

Stanisławowo 14

15-604 Białystok

1 682 626,31

Liczba pkt. w kryterium cena oferty brutto: 60.

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40.

Razem: 100,00

2.

ASH Remigiusz Skowroński

ul. Słowackiego 20A,

07-417 Ostrołęka

1 845 342,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.

Rzońca Sp. z o.o.

ul. Żabia 2a

18-400 Łomża

1 742 578,50

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Sanito Sp. z o.o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawska

1 779 532,89

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 1. zawiadamia, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

Handan Instalacje Sanitarne Sidoruk i Sidoruk Spółka Jawna, Stanisławowo 14, 15-604 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców, a ich oferty zostały odrzucone:

 

Oferta nr 2 ASH Remigiusz Skowroński  ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień  – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej www.malyplock.pl informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  3 do SIWZ. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 06 stycznia 2019 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wystosował wezwanie do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 14.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
 • 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta nr 3 Rzońca Sp. z o.o. ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Wykonawcy, w terminie  3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej www.malyplock.pl informacji  z otwarcia ofert zobowiązani byli w myśl art. 24 ust. 11 ustawy PZP do przekazania  Zamawiającemu  oświadczenia o przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr  3 do SIWZ. Termin złożenia wskazanego dokumentu upływał w dniu 06 stycznia 2019 r. Wobec niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wystosował wezwanie do uzupełnienia wspomnianego dokumentu. W wyznaczonym terminie tj. 14.01.2019 r. Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu żądanego dokumentu.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
 • 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę następującego wykonawcy:

Oferta nr 4 Sanito Sp. z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawska

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 25.02.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 04.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy