Zaproszenie do składania ofert - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

  Mały Płock, dnia 10.06.2020 r.

Znak sprawy: OGPŚ.271.9.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. Jana Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

                                                            

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po

nawozach i typu Big Bag”

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza czarna, folia rolnicza biała, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowań typu Big-Bag, z obszaru gminy Mały Płock. Wykonanie odbioru odbędzie się z 25 wskazanych miejsc, na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników. Usługa obejmuje:

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
 2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu BigBag;
 3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz wygenerowane z systemu BDO i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 4. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.
 5. Wykonawca zobowiązuje się, że odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

 

Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

1.

02 01 04

Folia rolnicza biała

98

2.

02 0104

Folia rolnicza czarna

49

2.

02 01 04

Siatka i sznurek do owijania balotów

25

3.

02 01 04

Opakowania  po nawozach i typu Big Bag

36

RAZEM

208

 

 

 

 1. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w  siedzibie zamawiającego  -  Gmina Mały Płock ul. Jana Kochanowskiego   pok.  nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Radosław Borawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 • Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 r.

                          

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)    posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie

3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

 

 1.  Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

5.1 Ustala się następujące kryterium oceny

 • C- cena – waga kryterium 100 pkt.

 

Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia., pozostali będą oceniani za pomocą poniższego wzoru:

 

C = (Cmin/Cb) x 100

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium najniższa cena

Cmin – najniższa cena z pośród złożonych ofert

Cb – cena oferty badanej

100 – waga kryterium cena

 

5.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

5.3. jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało identyczną liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

5.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5.5 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
 • została złożona po terminie składania ofert określonych w zaproszeniu do składania ofert.

 

5.6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 • ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
 • cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

 

 • Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 • Formularze oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do zaproszenia wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. z pieczątką imienną) przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania zgodnie                    z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie uwidocznioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
 • Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
 • Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów niniejszego zaproszenia. Złożone przez wykonawców załączniki do oferty muszą być zgodne w treści z dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.
 • Zakres usług, który jest podstawą określenia ceny, musi być zgodny z zakresami obowiązków wynikających z niniejszego zaproszenia i umowy.
 • Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia.
 • Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) uprawnione do podpisania oferty wraz z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
 • Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 • Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Dokumenty składające się na ofertę:
 • wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę(y) formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zaproszenia.

 

 • Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert oraz ewentualnymi modyfikacjami i Zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 • Oferty należy  składać  w  siedzibie  Gminy Mały Płock, 18-516 Mały Płock, ul. Jana Kochanowskiego 15, sekretariat,  osobiście, pocztą lub za pośrednictwem posłańca do dnia 25.06.2020 r. do godz. 1200

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym ich niezniszczalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przez upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

 • Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja   o   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   zawierająca:   nazwę   (firmę),   siedzibę   i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana w jednej z form: na stronie internetowej www.malyplock.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

 

 

 1. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja  o  terminie  i  miejscu  podpisania  umowy  zostanie  przekazana  telefonicznie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1
 2. Projekt umowy – Załącznik nr 2
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik nr 3
 4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. – Załącznik nr 4.