Informacja z otwarcia ofert - „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.995.633,00 zł”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.995.633,00 zł”.

 

Otwarcie ofert: 10.06.2020 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300 000,00 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok

34 324,89

30.12.2030

(zgodnie z siwz)

-

Zgodnie z harmonogramem określonym w siwz.

Termin płatności odsetek - ostatni dzień każdego miesiąca

2

Bank Spółdzielczy w Kolnie

ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno

259 315,95

30.12.2030

(zgodnie z siwz)

-

Zgodnie z harmonogramem określonym w siwz - ostatni dzień każdego miesiąca

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej  niniejszej informacji  z otwarcia ofert tj. do dnia 15.06.2020 roku (poniedziałek) – przekazują  Zamawiającemu  oświadczenie o  przynależności  lub braku  przynależności  do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy - według wzoru  stanowiącego załącznik  nr 3 do SIWZ.  Wraz ze złożeniem  oświadczenie, wykonawca  może  przedstawić, że powiązania z innym  wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia  konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

 

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy