Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIX sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu 23 maja 2018  r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.10:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2018 - 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mały Płock.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski.
  a) Wystąpienie Starosty Kolneńskiego odnośnie planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Mały Płock
 12. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka