Zaproszenie na obrady XXXII sesji RadyGminy Mały Płock

 Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na obrady XXXII sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10-tej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku dziennego.

3) Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy.

4) Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.

5) Interpelacje radnych.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

7) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mały Płock w roku szkolnym 2016/2017.

8) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku.

9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mały Płock.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13) Wolne wnioski-

     a)  Wystąpienie przedstawiciela sieci AVITO Internet z Łomży odnośnie wyjaśnień w sprawie dokończenia prac związanych z budową światłowodu na terenie Gminy Mały Płock.

     b)  Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie – odnośnie utrzymania dróg podczas zbliżającej się zimy.

14) Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka