Rekrutacja do projektu "Od szkolenia do zatrudnienia"

REKRUTACJA MŁODZIEŻY w wieku 18-24 lata do udziału w projekcie „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Z A P R A S Z A M Y  !

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROEJKTU:

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem, tj. osób młodych w wieku 18-24 lata, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Termin trwania projektu: wrzesień 2017 r.  – sierpień 2018 r.
Termin realizacji zajęć w ramach projektu: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r.

UCZESTNICY PROJEKTU to ogółem - 60 os. (w tym ogółem  6 grup uczestników z woj. podlaskiego realizujących projekt w: Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Grajewie, Kolnie i Hajnówce), które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, zagrożone są wykluczeniem społecznym.  

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW:

Ze względu na poziom wykształcenia i zakres doświadczenia zawodowego adresatami wsparcia będą:

 • Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, które posiadają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej (dopuszcza się też uczestników z nieukończonym poziomem ISCED I), nie posiadają kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,    
 • Osoby posiadające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, które po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia,

w tym:

 • Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Ze względu na status na rynku pracy adresatami wsparcia będą:

 • osoby bierne zawodowo  

Wsparcie młodzieży w ramach projektu jest BEZPŁATNE.

Planowane wsparcie w ramach projektu:

Dla uczestników przygotowano zintegrowane wsparcie w postaci oddziaływania wychowawczego połączonego z kursami zawodowymi i ogólnorozwojowymi. Działania będą się koncentrować na uzyskaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych oraz na realizacji staży zawodowych w zakładach pracy. Wsparcie będzie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektu.
- W I etapie projektu uczestnicy zostaną objęci opieką wychowawczą, psychologiczną i doradczą, w ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego zostaną opracowane dla nich Indywidualne Plany Działania.
- W II etapie uczestnicy ukończą kursy zawodowe celem zdobycia lub zmiany zawodu czy podniesienia posiadanych już kwalifikacji, a także szkolenia ogólnorozwojowe (językowe, komputerowe i prawa jazdy).

Zaplanowane formy wsparcia:

 • wsparcie opiekuńczo-wychowawcze,
 • grupowe treningi i warsztaty z psychologiem,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,
 • indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym,
 • grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – kursy w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy,
 • kursy językowe,
 • kurs ECDL lub równoważny,
 • zajęcia z obsługi programów komputerowych,
 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się,
 • pośrednictwo pracy oraz pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
 • kreowanie wizerunku uczestników projektu – metamorfoza (połączone z usługą stylisty i zakupem stroju)
 • trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców ze stypendium stażowym i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną.

 

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Wojska Polskiego 31, 18-500 Kolno

Tel: 86 278 10 62