Informacja o terminie XXVIII sesji Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2020  r. ( piątek ) w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku  odbędą się obrady XXVIII sesji  Rady Gminy  Mały Płock.

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia  11.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie obrad.
 • Przedstawienie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy.
 • Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy na okres do lat 3.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mały Płock z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2020-2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Józefowo.
 • Informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego za 2019 rok.
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mały Płock w roku szkolnym 2019/2020.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący  Rady Gminy

Jarosław Gałązka