Informacja dotycząca zasad stosowanych przy dowozach uczniów do szkól od 1 września 2020r.

Przy organizacji bezpłatnego dowozu uczniów do szkół i placówek oświatowych obowiązują ogólne zasady obowiązujące w transporcie zbiorowym oraz poniższe ustalenia:

  1. Pojazdy wykorzystywane do dowozu uczniów mogą przewozić nie większą liczbę uczniów niż obejmującą 100 % liczby miejsc siedzących w pojeździe.
  2. Zabrania się przejazdu w autobusach szkolnych innych osób niż uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Mały Płock korzystający z bezpłatnych dowozów.
  3. Z dowozów do szkół mogą korzystać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  4. Wszyscy uczniowie podczas przywozów do szkół i odwozów ze szkół muszą posiadać maseczki ochronne zakrywające usta i nos. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, którzy mają trudności w samodzielnym zakryciu ust lub nosa.
  5. Przy wejściu do autobusu szkolnego wszyscy uczniowie powinni zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego dostępnego w pojeździe – opiekunki dowozu udzielą wszystkim uczniom niezbędnej pomocy przy dezynfekcji rąk.
  6. Pojazdy wykorzystywane do dowozów uczniów będą dezynfekowane przy użyciu środka dezynfekującego oraz wietrzone po każdym kursie oraz na koniec każdego dnia.
  7. Kierowcy autobusów oraz opiekunki będą zabezpieczeni w maseczki ochronne lub przyłbice zakrywające usta i nos . Są również zobowiązani do dezynfekcji rąk przy użyciu środka dezynfekującego dostępnego w pojeździe.

Powyższe zasady będą obowiązkowo stosowane podczas innych wyjazdów uczniów organizowanych przez szkołę.

Dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Małym Płocku
Alina Duchnowska