Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja Małego Płocka i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego

Mały  Płock ,dnia   22.03.2019 r.

Gmina Mały Płock

Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Rewitalizacja Małego Płocka  i Rogienic Wielkich przez stworzenie infrastruktury służącej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwoju gospodarczego”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Informuje, że    w postępowaniu wpłynęły oferty niżej wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku badania i oceny ofert następującą punktację:

Dla Części 1: Rewaloryzacja przestrzeni publicznej przy GOK w Małym Płocku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

159 369,64

Liczba pkt. w kryterium cena oferty: 49,32.

Liczba pkt. w kryterium gwarancja i rękojmia: 30.

Liczba pkt. w kryterium usunięcie usterki w okresie gwarancji: 10.

 

Razem: 89,32

2.

PROBUK Barbara Mściwujewska,

Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

130 999,99

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12. Oferta wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust 4.

3.

Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz

ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

215 260,20

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zawiadamia się, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców, a ich oferty zostały odrzucone:

 

Oferta nr 2 PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

 

Wykluczono wykonawcę, a jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zgodnie z § 9 ust 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn zm.) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów, korzystając z załącznika nr 4 do SIWZ w formie kopii, niepoświadczonej za zgodność  z oryginałem. Do zobowiązania nie dołączono pełnomocnictwa, z którego wynikałoby, że osoba podpisująca zobowiązanie jest upoważniona do reprezentowania spółki, na której zasoby powołuje się Wykonawca i składania w jej imieniu oświadczeń woli w zakresie objętym wspomnianym zobowiązaniem.

Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żądał wskazania w Zobowiązaniu zakresu zasobów innego podmiotu, do których wykonawca ma dostęp, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ogólne oświadczenie, jakie dołączono do oferty w żaden sposób nie dowodzi, że wykonawca faktycznie będzie mógł skorzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego.

Ponadto wezwano Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa z którego wynika, że osoba podpisująca zobowiązanie jest upoważniona do reprezentowania spółki, na zasoby której powołuje się Wykonawca i składania w jej imieniu oświadczeń woli w zakresie objętym wspomnianym zobowiązaniem. W Wyznaczonym terminie (26 lutego 2019r.) żądane dokumenty nie wpłynęły do Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
 • 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeśli została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę następującego wykonawcy:

Oferta nr 3 Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 01.03.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 08.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Dla Części 2: Rogienice Wielkie przyjazne młodym

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

73 857,03

Liczba pkt. w kryterium cena oferty: 55,96.

Liczba pkt. w kryterium gwarancja i rękojmia: 30.

Liczba pkt. w kryterium usunięcie usterki w okresie gwarancji: 10.

 

Razem: 95,96

2.

PROBUK Barbara Mściwujewska,

Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

70 999,95

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

3.

Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz

ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

66 000,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Zawiadamia, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę następujących wykonawców:

 

Oferta nr 2 PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

 

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 01.03.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 08.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oferta nr 3 Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 01.03.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 08.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Dla Części 3: Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Małym Płocku

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Łączna punktacja oferty

1.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

31 389,60

Liczba pkt. w kryterium cena oferty: 60.

Liczba pkt. w kryterium gwarancja i rękojmia: 30.

Liczba pkt. w kryterium usunięcie usterki w okresie gwarancji: 10.

Razem: 100,00

2.

PROBUK Barbara Mściwujewska,

Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

68 880,00

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

3.

Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz

ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

56 272,50

Oferta Wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zawiadamia, że na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa i adres wybranego wykonawcy:

 

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

 • Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy jest zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 • Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Oferta Wykonawcy nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 • Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą punktację w kryterium wyboru ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę następujących wykonawców:

 

Oferta nr 2 PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A, 18-400 Łomża

 

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 01.03.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 08.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oferta nr 3 Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz ul. Szkolna 36, 07-416 Nowa Wieś

Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej zwana ustawa PZP). Zgodnie bowiem z treścią ww. postanowień – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne:

Zamawiający, Gmina Mały Płock, działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy PZP w dniu 01.03.2019 r. wezwał wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 30 dni. Termin na złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą został wyznaczony na dzień 08.03.2019 r. tj. w terminie zapewniającym zachowanie ciągłości terminu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił odpowiedzi Zamawiającemu. Brak odpowiedzi ze strony wykonawcy Zamawiający potraktował jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:

 • 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Kierownik zamawiającego

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy