Informacja z otwarcia ofert - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Mały Płock, 09.12.2016 r.

OGPŚ.271.9.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. . „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”.

Otwarcie ofert: 09.12.2016 r., godz. 0915.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 276 411,00.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin płatności

1

Konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka, MPK PURE HOME Sp. zo.o. Sp.k. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

 

319 302,00

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno

 

273 780,00

30 dni

3

Zakład Usługowy „Winpol” Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża

345 163,68

30 dni

4

Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

341 010,00

30 dni

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert tj. do dnia 12.12.2016 roku ( poniedziałek ) – przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy- według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenie, wykonawca może przedstawić , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.docx)Informacja z otwarcia ofert.docx13 kB