Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korzeniste gmina Mały Płock.

                                  W Ó J T  G M I N Y  M A Ł Y   P Ł O C K

 

ogłasza  pierwszy  nieograniczony  przetarg  ustny  na sprzedaż

nieruchomości  położonej  w  miejscowości Korzeniste  gmina Mały  Płock .

1. Działka  Nr 379/2  o  pow. 1. 1 455  ha  -  położona  Korzeniste  

2. Nr  Księgi  Wieczystej                             - LM1L/00039004/0/  dla

    działki nr  379  przed  podziałem /                                                             

3.Nieruchomość  zabudowana  między  innymi  / budynkiem  po

    byłej  szkole zapisana  w  rejestrze  gruntów  jako :

                               działka  nr                    -    379/2

                               powierzchnia               -     1.1455  ha  /  w  tym /

                                                 Bi                -     0,6518  ha

                                                 R III b        -     0,4937  ha

 

Nieruchomość  nr  379/2  jest  zabudowana  parterowym  budynkiem szkoły  podstawowej  z  poddaszem  użytkowym / obecnie  działalności  oświatowej 

w  budynku  szkoły  nie  prowadzi  się  od  10 lat. Na terenie nieruchomości  oprócz  budynku  szkoły  znajdują  się  dwa murowane  budynki gospodarcze .

 

Budynek  szkoły  -  pow. użyt.  całkowita   -      426,3  m 2

Wiek  budynku  wynosi    61  lat.

Budynek  gospodarczy  pow. użyt.              -        60,5  m 2

Wiek budynku  wynosi   61  lat .

Budynek  gospodarczy  pow. użyt.              -        20,8  m 2

Wiek  budynku  wynosi  34  lata.

Wszystkie  budynki  posiadają  słaby  stan  techniczny .            

4. Dla w/w nieruchomości nie  obowiązuje plan  zagospodarowania

   przestrzennego  Gminy  Mały Płock .

   W obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków

   zagospodarowania    przestrzennego  gminy  Mały  Płock  teren ten

   jest  wykazany  jako  teren  istniejącej  szkoły  podstawowej.

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi :   77.100  zł.

                  w  tym  wartość  budynków    -     20.900  zł.

                                 wartość  gruntu          -    56.200  zł.

    Nabywca  ponosi  koszty  przygotowania  dokumentacji do

   sprzedaży  w  sumie  650  zł.                                                            

6.Przetarg  odbędzie  się w dniu  2  czerwca  2016r. o godz.  1000

   siedzibie    Urzędu  Gminy  w    Małym Płocku

   ul. J. Kochanowskiego 15  / sala  konferencyjna /.

7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które

    wpłacą wadium w  wysokości  7800  zł. / w  pieniądzu / w

    nieprzekraczalnym terminie  do  dnia  25 maja 2016r. na

    rachunek bankowy   Urzędu  Gminy  w Małym Płocku  

    Nr 21 8754 0004 0130 0097  2000 0160 w Banku Spółdzielczym

    w Kolnie Oddział Mały Płock /potwierdzenie wpłaty należy

   okazać komisji przetargowej /. Za termin wpływu wadium

   przyjmuje się wpływ pieniędzy na konto najpóźniej w  dniu  

   25 maja  2016r.                       

8.Przetarg zostanie uznany za ważny, jeżeli chociaż jeden z

   uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej

   ceny wywoławczej.

9.Minimalne postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny

   wywoławczej  tj.  780  zł.

10.Wadium wpłacone przez uczestnika  który wygra  przetarg zostanie

     zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości . W razie

     uchylenia się uczestnika,    który przetarg wygrał od zawarcia

     umowy notarialnej , wniesione    przez  niego wadium przepada na

     rzecz Gminy  Mały Płock .

11.Nieruchomość  sprzedawana  jest  według  ewidencji  geodezyjnej

     bez  okazania  granic  działki  przez  sprzedającego .

12.Informacje o w/w nieruchomości można uzyskać pod  

     tel. 86 2791322

13.Ogłoszenie  o  przetargu zostało opublikowane  na stronie

     Internetowej  Urzędu  Gminy  Mały  Płock  i  w  Biuletynie 

     Informacji Publicznej

     http://bip.ug.malyplock.wrotapodlasia.pl   oraz  na  tablicy 

     ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy.

14.Zastrzega się prawo  odwołania   przetargu  z  ważnych  powodów.  

 

Mały Płock, dn. 20  kwietnia  2016 r.

                                      

                                                                              Wójt  Gminy

                                                                            Józef  Dymerski