Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej w Małym Płocku”

 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego osób z grup defaworyzowanych, czyli osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, dzięki modernizacji i wyposażeniu infrastruktury społecznej, jaką jest budynek gminny w Małym Płocku i utworzeniu w nim Centrum Aktywizacji Lokalnej, realizującej usługi aktywizacji społeczno – zawodowej.

Cele pośrednie projektu są następujące:

  1. Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarze gminy..
  2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru gminy Mały Płock
  3. Wsparcie integracji lokalnych społeczności w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia , a tym samym do rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy.

Planowanymi efektami realizowanego projektu jest adaptacja pomieszczeń budynku gminnego do działalności centrum Aktywności Lokalnej, nadanie budynkowi nowych funkcji społecznych i edukacyjnych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych mieszkańców, zwiększenie stopnia integracji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 310 000,00 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 159 991,08 zł.