Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Mały Płock

                          Uprzejmie zapraszam na obrady XX sesji  Rady Gminy  Mały Płock, która odbędzie się    w dniu 31 stycznia 2020  r. ( piątek ) w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.11.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Mały Płock na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mały Płock na 2020 rok
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady Gminy

Jarosław Gałązka